Descripció

El Registre Municipal d’Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les seves finalitats i representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal del foment de l’associacionisme.

Tipus de tràmit

 • Alta
 • Baixa
 • Modificació de dades

Tramitació

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol associació.

Quan es pot sol·licitar l’alta?

Un cop estigui inscrita al Registre d’associacions depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o a d’altres registres i censos públics que pel seu àmbit d’actuació, territorial o material, li correspongui.

On es fa el tràmit?

Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) – c. Major, 12 (43881 Cunit)

Termini per resoldre la sol·licitud?

El termini màxim per a la seva emissió és de tres mesos, sempre que la sol·licitud i documentació presentada no generin dubtes en quant a l’acreditació de les dades.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal.

Òrgan Tramitador

Departament de Participació Ciutadana – OAC

Quin cost té?

És gratuït.

Formes de tramitació: Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud d’Alta
 • Full de sol·licitud ciutadana (model 00)
 • Certificació del número d’inscripció en el Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o d’altres registres i censos públics que pel seu àmbit d’actuació, territorial o material, li correspongui. (Còpia)
 • Acta fundacional, degudament diligenciada pel departament corresponent de la Generalitat Catalunya. (Còpia)
 • Estatuts de l’entitat, degudament diligenciada pel departament corresponent de la Generalitat Catalunya. (Còpia)
 • Número d’identificació Fiscal. (Còpia)
 • Certificació acreditativa del número d’associats. (model 01)
 • Autorització per l’ús de dades. (model 02)

Sol·licitud de Baixa:

 • Full de sol·licitud ciutadana.
 • Acta de l’assemblea on consta l’acord de dissolució de l’entitat. (Còpia)

Sol.licitud de Modificació de dades:

 • Full de sol·licitud ciutadana.
 • Acta de l’assemblea. (Còpia)
 • Certificat de la Renovació de la Junta Directiva (model 03)
 • Certificat de canvi de domicili social (model 04)
 • En cas de modificació d’estatuts, els nous estatuts degudament diligenciats i copia de l’acord d’haver modificat els mateixos en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o d’altres registres i censos públics que pel seu àmbit d’actuació, territorial o material, li correspongui.

Fonaments Legals

Llei 4/2008 de 24 abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Llei 39/2015, d’1 d’ocubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

Tràmits relacionats

Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

 

Models relacionats

Tramitació Electrònica

*Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica electrònica.

Seu Electrònica

 

Close Menu