Descripció

Aquest tràmit us permet inscriure una associació en el Registre Municipal d’Associacions (RMA) de Cunit i comunicar el canvi de dades o la baixa al Registre.

Aquest Registre és l’instrument que facilita el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les seves finalitats i representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal del foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

La inscripció al RMA és voluntària i s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Tipus de tràmits: Alta, modificació de dades, baixa.

 

Qui  pot sol·licitar-lo?

Alta:  Totes aquelles entitats i associacions  sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb seu social a Cunit, i que tinguin per objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania de Cunit.

Així mateix, també s’hi podran inscriure altres entitats i associacions d’àmbit comarcal provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de delegació oficial a Cunit.

Modificació de dades o baixa :

Les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

Les entitats inscrites estan obligades a notificar qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrals.  

Quan es pot sol·licitar ?

L’alta es pot sol·licitar un cop l’entitat estigui inscrita o a d’altres registres i censos públics que pel seu àmbit d’actuació, territorial o material, li correspongui.

La modificació de dades registrals o baixa,  en qualsevol moment.

La modificació o baixa s’ha de tramitar també en el Registre General d’Associacions o en el registre públic que li correspongui.

Com es  tramita la sol·licitud?

La tramitació s’ha de fer electrònicament mitjançant els tràmits en línia habilitats, amb identificació i signatura mitjançant un certificat digital o IdCAT mòbil.

 • Amb el certificat propi de l’entitat – Certificat de persona jurídica emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).
 • Amb certificat digital del president/a o secretari/ària de l’entitat.
 • Amb el certificat digital d’un membre de l’entitat o associació, degudament autoritzat pel president/a de la mateixa.

Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Compromís en el termini per resoldre la sol·licitud?

15 dies hàbils.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud i sempre que s’hagin acreditat totes les dades i  presentat tota la documentació requerida .

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

De no notificar-se la inscripció en l’esmentat termini, el silenci es positiu, a excepció que l’Ajuntament l’hagi denegat expressa i motivadament, o hagi demanat a l’entitat interessada que complementi la sol·licitud.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.

Quin cost té?

És gratuït.

Servei responsable

Ajuntament de Cunit – Departament de Participació Ciutadana

C. Major, 12

Tel. 977 67 40 80

participacio@cunit.cat

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei  i garantir el compliment dels nostre compromís  us demanem que:

 • Ens comuniqueu qualsevol incidència o anomalia que detecteu en el nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenient a través dels sistemes establerts.

 

 Formes de tramitació: Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud d’Alta

 

2.  Sol·licitud de modificació de dades

En el cas de renovació dels membres de la Junta directiva

En el cas de canvi de nom

 Estatuts vigents amb la nova denominació de l’entitat, inscrits en el Registre general de la Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques o en d’altres registres que correspongui. (còpia simple)

En el cas de canvi de domicili social

 • Certificat, emès pel secretari/a amb el vistiplau del president/a, indicant el nou  domicili i fent constar la data de la reunió de l’òrgan directiu  que ha aprovat el canvi  de seu social (Podeu utilitzar el model estàndard proposat per la Generalitat de  Catalunya Certificat canvi domicili Associació.

 En el cas de modificació dels Estatuts

 • Estatuts actualitzats, inscrits en el Registre general de la Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques o en d’altres registres que correspongui.  (còpia simple).

En el cas que les dades modificades afectin a les autoritzades en el document dAutorització de publicació i utilització de les dades de l’entitat, caldrà presentar-lo de nou.  

 1. Sol·licitud de Baixa:
 • Full de sol·licitud ciutadana.

Per dissolució de l’Entitat:

 • Certificat del Registre General d’Associacions  o d’altres registres públics o Certificació de l’acord de dissolució, signat pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a.

Per voluntat expressa de l’entitat/associació

 • Certificació de l’acord de baixa del Registre Municipal d’Associacions, signat pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a.

4. Autorització o atorgament de representació (imprescindible en cas que s’actui en nom del representant legal de l’entitat)

OBSERVACIONS

Vigència de la inscripció

A efectes de la continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites en el Registre, hauran de presentar anualment a l’ajuntament, durant el primer trimestre de l’any,  la següent documentació relativa a:

– La certificació del  número de persones a associades.

– El programa d’activitats de l’any en curs.

L’incompliment reiterat d’aquesta obligació facultarà a l’Ajuntament per a, prèvia audiència a les entitats afectades, donar-les de baixa del Registre.

Les dades autoritzades de la vostra entitat seran incloses directament al directori d’entitats al web municipal: www.cunit.cat i seran facilitades als tercers que les sol·licitin.

 

Fonaments Legals

Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 4/2008 de 24 abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el  Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

Tràmits relacionats

Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives