RÈGIM LLICÈNCIA MUNICIPAL ACTIVITATS RECREATIVES

Descripció

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectables públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

 1. Bar musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 2. Discoteques.
 3. Sales de ball.
 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 5. Sales de festes amb espectacle.
 6. Discoteques de joventut.
 7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
  • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
  • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecte a aquesta llicència, la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats.

Tipus d’alta

– Nova activitat.

– Modificació substancial de l’activitat per la qual s’ha obtingut la llicència.

Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat autoritzada que, comporti un augment de la superfície, de la distribució de l’activitat, de les instal·lacions o de la classificació normativa de la mateixa.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la llicència municipal?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Requisits previs

 • Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.
 • Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el sol·licitant de la llicència municipal d’activitats recreatives pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de manera simultània a aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència municipal d’activitats recreatives, i després sol·licitar la d’obres.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
 • Documentació que cal presentar?

La sol·licitud de llicència s’ha de presentar davant l’ajuntament corresponent, amb la documentació següent:

 1. Instància genèrica.
 2. El projecte tècnic de l’establiment s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de llicència i ha d’estar signat per una persona tècnica competent i ha de contenir les dades i requisits de la normativa específica sobre espectacles públics i activitats recreatives, edificació, prevenció i control ambiental que siguin d’aplicació als projectes constructius i d’activitats, prevenció i seguretat en cas d’incendi i, si s’escau, els relatius al sistema de control automàtic d’aforament i a la seva instal·lació.
 3. Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Tramitació de l’expedient?

El projecte tècnic i la resta de documentació s’han de sotmetre a informe preceptiu i vinculant dels òrgans municipals i, si s’escau, els de la Generalitat competents en les matèries següents:

 1. Protecció de la salut.
 2. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 3. Seguretat ciutadana.
 4. Protecció civil, que en tot cas s’ha de pronunciar en relació amb el pla d’autoprotecció.
 5. En matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, els informes en relació amb els establiments de règim especial a què fa referència l’article 93 del Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 6. El competent per emetre l’informe ambiental.
 7. El Servei Català de Trànsit, o un altre òrgan municipal competent en matèria de mobilitat, en relació amb les mesures a adoptar en l’àmbit de les vies interurbanes i de les urbanes, respectivament.

Els òrgans competents en matèria ambiental han d’emetre el seu informe dins del termini que els atorga la normativa de medi ambient. En la resta de casos, els informes han de ser lliurats en el termini d’un mes des de la seva sol·licitud.

Transcorreguts els terminis establerts sense que s’hagin tramès els informes es poden prosseguir les actuacions, sense perjudici que els informes emesos fora de termini, però rebuts abans que es dicti la resolució, hagin de ser considerats necessàriament per dictar-la.

Termini per resoldre la sol·licitud?

El termini perquè l’ajuntament resolgui els expedients és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, i un cop passat, es pot entendre que ha estat desestimada.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4393/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent