RÈGIM LLICÈNCIA AMBIENTAL

Descripció

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titular, que es troben incloses en l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCCA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats es subdivideixen en:

 1. Activitats sotmeses a llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codis 11.1 i 11.2).
 2. Activitats sotmeses llicència ambiental amb avaluació d’impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:

En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9 sempre que a la instal·lació es donin, de forma simultània, les circumstàncies següents:

a) que estigui situada fora de polígons industrials,

b) que estigui situada a menys de 500 metres d’una zona residencial,

c) que ocupi una superfície d’almenys 1 hectàrea)

Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; aiguamolls conveni Ramsar, altres).

 1. Activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental. 
 2. També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Tipus d’alta

– Nova activitat.

– Modificació substancial de l’activitat per la qual s’ha obtingut la llicència.

Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat amb autorització ambiental o llicència ambiental que, en aplicació dels criteris que estableix l’article 59 de la llei PCCA i dels paràmetres que es determinin per reglament, comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient.

Tramitació

Qui pot sol·licitar llicència ambiental?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Requisits previs

 • Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.
 • Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el sol·licitant de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de manera simultània a aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després sol·licitar la d’obres.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació que cal presentar?

La sol·licitud de llicència s’ha de presentar davant l’ajuntament corresponent, amb la documentació següent:

 1. Instancia genérica.
 2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, amb el contingut que sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència de l’activitat en el medi ambient.
 3. Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
 4. Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada.
 5. La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
 6. La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació.
 7. Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010.
 8. En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.
 9. Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
 3. Informació pública i veïnal, de 30 dies i 10 dies, respectivament.
 4. Informes preceptius en matèria de medi ambient i de prevenció d’incendis forestals, quan siguin necessaris, i que han de remetre’s en un termini de màxim de 30 dies.
 5. Proposta de resolució.
 6. Tràmit d’audiència a les parts per un període de 15 dies.
 7. Resolució que s’ha de dictar en un termini màxim de sis mesos.
 8. Notificació i comunicació.

Nota: Als municipis de menys de 20.000 habitants, correspon a l’òrgan tècnic ambiental del consell comarcal o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament, avaluar les sol·licituds i els expedients i formular l’informe integrat.

Termini per resoldre la sol·licitud?

El termini perquè l’ajuntament resolgui els expedients és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, i un cop passat, es pot entendre que ha estat desestimada.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4393/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

En els casos d’activitats sotmeses a la decisió prèvia de declaració d’impacte ambiental, la Ponència Ambiental de la Generalitat és l’òrgan que resol sobre la necessitat d’avaluació d’impacte, en un termini de tres mesos. En el cas que resolgui rebutjant la necessitat d’avaluació, l’interessat pot sol·licitar ja la llicència davant l’ajuntament.

No obstant això, si la Ponència estima necessari tramitar l’avaluació d’impacte, s’ha de presentar un estudi d’impacte ambiental amb el contingut mínim assenyalat en l’article 18 de la Llei. En aquests casos, els ajuntaments, després dels períodes d’informació pública, envien els expedients a les OGAU corresponents, que al seu torn els traslladen a la Ponència Ambiental, que és qui emet la declaració d’impacte ambiental, en un termini de tres mesos. A partir d’aquí, l’expedient retorna als ajuntaments, que són els que incorporen la declaració d’impacte en la resolució de llicència ambiental.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Activitats annex II (Llei 20/2009 PCAA).

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent