COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial: actuacions que no estan sotmeses a requeriments addicionals envers a la llicència o comunicació prèvia atorgada amb o sense efectes sobre les persones o el medi ambient i que no comporten un augment de la superfície, de la distribució de l’activitat, de les instal·lacions o de la classificació normativa de la mateixa.

En els casos en que l’ampliació o la modificació de l’establiment inclogui noves activitats i no s’ajusti a una modificació no substancial, s’ha de sol·licitar una nova llicència o comunicació prèvia.

Tramitació

 Qui pot sol·licitar la comunicació prèvia de modificació no substancial

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Requisits previs

 • Obtenció de les certificacions o llicència específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
 • Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, sempre que la modificació no substancial afecti en aquest àmbit.
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Disposar de llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc).
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació que cal presentar?

La sol·licitud de règim de comunicació s’ha de presentar davant l’ajuntament, amb la documentació següent:

 1. Model instància obertura activitats.
 2. Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent que li sigui d’aplicació, signat per un tècnic competent.
 3. Certificat tècnic, signat tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada.
 3. Informes facultatius i preceptius, quan siguin necessaris.
 4. Resolució mitjançant Decret d’Alcaldia.
 5. Notificació i comunicació.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Canvis no substancials activitats 25% quota corresponent.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i del procediment administratiu comú.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, del 6 de juliol.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010 de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

 

 

 

 

 

 

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent