Descripció

En general es consideren obres menors subjectes a règim de comunicació són aquelles que abasten actuacions de reforma puntual, millora, modernització, adaptació o adequació d’un bé immoble ja existent o d’una infraestructura.

Tipus d’obra

Dins d’aquest apartat es consideren les següents:

C 6 Implantació d’instal·lacions d’energia renovables no incloses en projectes d’obres.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

 • Qualsevol persona física o jurídica

Quan es pot sol·licitar?

 • En qualsevol moment

Es prohibeix la realització d’obres durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anyal.

No es podran efectuar treballs en horari nocturn, entre les 21.00 h i les 8.00 h., excepte casos degudament justificats de causa major previ informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Termini per resoldre la sol·licitud?

Les obres menors subjectes al règim de comunicació (model instància C) podran iniciar-se al cap d’un MES de donar-ne coneixement a l’Ajuntament, sempre i quan no es rebi comunicació en sentit contrari.

En cas de necessitar ocupació de la via pública, aquesta no podrà ser ocupada en tant no es disposi de la corresponent llicència prèvia d’ocupació de la via pública.

La comunicació per obres no habilita per obrir al públic locals o recintes de l’edifici per a l’exercici d’activitats.

Termini per executar les obres

El termini per executar les obres un cop s’han iniciat és de quatre mesos.

Un cop transcorregut el termini per l’execució de les obres, aquestes no es poden continuar. En tot cas, es pot sol·licitar una única pròrroga per la meitat del període atorgat (2 mesos). Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagin executat, o havent estat iniciades, sense que s’hagin acabat, no es poden continuar amb les obres, sense perjudici de poder sol·licitar una nova comunicació.

Qui resol?

L’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2021-3485, de data 21 de juny de 2021, aquesta competència ha estat delegada al Regidor de Via Pública i Obres.

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal

Quin cost té?

Autoliquidació taxa serveis urbanístics i ICIO

Ordenança 2.4 ICIO: El tipus de gravamen serà del 4 % del pressupost (base imposable), mínim 30.00 euros.

Ordenança 3.19 Taxa prestació servei d’obres:

C 6 Implantació d’instal·lacions d’energia renovables no incloses en projectes d’obres = 80.00 euros

Fiances (ordenança 1.16): Per tractament de residus: 150.90 euros

(Important: per sol·licitar la devolució de la fiança caldrà presentar certificat de gestió de residus)

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de Propietaris…)

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud  (ha d’anar signada per una persona física o jurídica), amb tota la documentació que s’hi assenyala i l’autoliquidació corresponent.

 

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
 • La Llei 139-2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
 • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats