RÈGIM AUTORITZACIÓ AMBIENTAL AMB AVALUACIÓ IMPACTE AMBIENTAL

Descripció

Activitat o activitats relacionades en els annexos I.1 i I.2. Es sotmeten a autorització ambiental, si escau, amb l’avaluació d’impacte ambiental del departament competent en matèria de medi ambient.

Aquestes activitats són les que més impacte ambiental poden generar, i per això són les que se sotmeten al règim d’intervenció més estricte.

Es tracta d’un tràmit que correspon a la Generalitat.

Tipus d’alta

– Nova activitat.

– Modificació substancial de l’activitat per la qual s’ha obtingut la llicència.

Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat amb autorització ambiental o llicència ambiental que, en aplicació dels criteris que estableix l’article 59 de la llei PCCA i dels paràmetres que es determinin per reglament, comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient.

 Tramitació

Qui pot sol·licitar autorització ambiental?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Requisits previs

 • Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.
 • Informe favorable en matèria de prevenció d’incendis.
 • Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el sol·licitant de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de manera simultània a aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després sol·licitar la d’obres.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

 Tramitació de l’expedient?

El procediment s’inicia amb la sol·licitud de l’autorització ambiental, que ha de fer-se davant l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) corresponent. Després d’això, els tràmits comprenen:

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de l’estudi d’impacte ambiental i de la resta de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.
 3. Informació pública de 30 dies i informes preceptius (ajuntament, accidents greus, etc.). Així mateix, s’ha de sotmetre a exposició pública i informació veïnal a l’ajuntament on s’ubiqui l’activitat per un període de deu dies.
 4. Declaració d’impacte ambiental i proposta de resolució provisional.
 5. Tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat.
 6. Proposta de resolució.
 7. Resolució que s’ha de dictar en un termini màxim de deu mesos, quan correspongui a activitats de l’annex I.1 i de vuit mesos quan correspongui a activitats de l’annex I.2.
 8. Notificació i comunicació.
 9. Publicació de la declaració d’impacte ambiental.
 10. Publicació de la resolució de l’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.1

 Tràmits en què intervé l’Ajuntament

 • Informe urbanístic.
 • Determinació del contingut, l’amplitud i el nivell de detall de l’impacte ambiental: en la fase d’elaboració de l’estudi, el promotor pot sol·licitar amb caràcter potestatiu que l’òrgan ambiental elabori el document sobre el contingut i abat de l’estudi d’impacte ambiental. En aquest cas, l’òrgan ambiental ha de consultar a les administracions afectades, entre elles, l’ajuntament on vol implantar l’activitat.
 • Verificació de la suficiència de l’estudi d’impacte ambiental i del projecte: la Ponència Ambiental de la Generalitat s’ha de pronunciar sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental. Per fer-ho ah de consultar l’ajuntament i les altres administracions afectades perquè es pronunciïn en l’àmbit de les seves competències.
 • Informació pública i veïnal: l’Ajuntament ha de sotmetre el projecte i l’estudi d’impacte ambiental a exposició pública i informació veïnal durant 10 dies. Finalitzat aquest termini ha de trametre el certificat del resultat d’aquest tràmit i les al·legacions presentades a l’OGAU.
 • Informe municipal: l’Ajuntament haurà d’emetre un informe sobre els aspectes de l’activitat de competència municipal, sorolls, vibracions, escalfors, olors, contaminació lluminosa i abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram. Si el sistema de sanejament és a càrrec d’un ens diferent de l’Ajuntament, aquest li sol·licitarà un informe sobre l’activitat. L’informe municipal s’haurà de pronunciar sobre les al·legacions que facin referència a aspectes de competència municipal. El termini per emetre aquest informe és de 30 dies.
 • Al·legacions a la proposta de resolució provisional: l’OGAU traslladarà la proposta de resolució provisional a l’Ajuntament per tal que pugui formular les al·legacions que consideri oportunes.

 Termini per resoldre la sol·licitud?

Resolució que s’ha de dictar en un termini màxim de deu mesos, quan correspongui a activitats de l’annex I.1 i de vuit mesos quan correspongui a activitats de l’annex I.2. i un cop passat, es pot entendre que ha estat desestimada.

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada i la persona sol·licitant podrà interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent.

Òrgan Tramitador

Presencialment, a les Oficines de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Activitats annex I (Llei 20/2009 PCAA).

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent