Autoritzacions diverses per a l’ocupació de la via pública:

 • Tall carrer
 • Per a realitzar filmacions, rodatges i reportatges fotogràfics.
 • Instal·lació d’atraccions
 • Parades, stands o similars
 • Quioscos, xurreries i activitats desmuntables no permanents.

Descripció

Aconseguir l’autorització per ocupar la via pública per diferents motius ( reserves d’estacionament, talls de carrer, mudances…)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona que hi estigui interessada (propietaris de societats, etc.)

On es pot tramitar: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Obligacions econòmiques pel sol·licitant: Les establertes a l’Ordenança fiscal 3.10: Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic

Referències

Legislació aplicable

 1. Ordenança fiscal municipal vigent (veure apartat obligacions econòmiques)
 2. Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
 3. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
 4. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Tràmit pas a pas (llevat de les ocupacions del ocupació del domini públic maritimoterrestre no incloses al pla d’usos)

 1. Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC amb la documentació corresponent.
 2. Des de l’àrea de Secretaria es demana informe al personal tècnic i/o a la Policia Local, segons el cas que es tracti.
 3. Actuació comprovatòria dels tècnics abans de la concessió de l’autorització.
 4. Si els informes són desfavorables es trasllada la resolució de l’Alcaldia.
 5. Si l’informe és favorable s’emet l’autoliquidació de les taxes corresponents.
 6. Un cop fet el pagament, s’emet l’autorització.
 7. Es trasllada l’autorització o la resolució a la Policia Local i/o al tècnic corresponent, perquè es vigili que l’activitat s’ajusta al que s’ha concedit.

Documentació que ha de portar el sol·licitant

 1. Per instal·lacions de parades, quioscs i similars:
  1. Sol·licitud de llicència
  2. Còpia DNI o NIF
  3. Ubicació exacta de l’espai que es vol ocupar
  4. Mides de l’atracció/parada/stand (metres quadrats de superfície)
  5. Número aproximat de persones que es preveu que assisteixin
  6. Assegurança responsabilitat civil i rebut conforme es troba en vigor.
  7. Últim rebut del pagament del règim d’autònoms.
  8. Alta de l’impost sobre activitats econòmiques amb indicació de l’epígraf corresponent.
  9. Carnet de manipulador d’aliments, si s’escau.
  10. Autoliquidació de la taxa.
 2. Per ocupacions d’activitats sense ànim de lucre:
  1. Sol·licitud de llicència
  2. Còpia DNI o NIF
  3. Ubicació exacta de l’espai que es vol ocupar
  4. Especificació de l’horari i dates de l’ocupació
  5. Mides de l’atracció/parada/stand (metres quadrats de superficie)
  6. Número aproximat de persones que es preveu que assisteixin
  7. Assegurança responsabilitat civil i rebut conforme es troba en vigor.
 3. Per atraccions i activitats desmuntables.
  1. Fotocòpia del D.N.I/N.I.E del titular de la instal·lació.
  2. Fotocòpia de l’alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social o de l’alta de l’impost sobre activitats econòmiques amb indicació de l’epígraf corresponent.
  3. Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor per cadascuna de les atraccions.
  4. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, emès per part d’una entitat de control ambiental, en vigor, de cadascuna de les atraccions.
  5. Certificat tècnic de la instal·lació, emès per un tècnic competent de cadascuna de les atraccions.
  6. Certificat d’instal·lacions contra incendis de cadascuna de les atraccions.
  7. Declaració responsable del titular de l’activitat en compliment de la normativa d’aplicació de cadascuna de les atraccions.
  8. Carnet de manipulador d’aliments, si s’escau.
  9. Mides expressades en metres quadrats que fa cadascuna de les atraccions.
  10. Autoliquidació de la taxa.

PREGUNTES FREQÜENTS

Quant de temps triga a tramitar-se?

El temps de tramitació és variable segons el tipus d’ocupació de què es tracti. La tramitació depèn de l’emissió d’informes tècnics i, en alguns casos, d’òrgans externs a l’Ajuntament. Per tant el temps és difícil de determinar.

Des del moment de la recepció de la sol—licitud, normalment, pot arribar a passar un mes fins la resolució definitiva.

Amb quant de temps s’ha de sol·licitar?

Les ocupacions de via pública s’han de sol·licitar amb un mínim de 15 dies d’antelació, excepte aquelles ocupacions que requereixin la modificació del pla d’usos o aquelles que estiguin immerses en el marc d’una fira, que s’hauran d’ajustar a les bases de participació.

El sentit del silenci

En cas de que no es resolgui dins el termini màxim establert per la Llei 30/1992, el sentit del silenci és negatiu.

En quin moment de la tramitació es paga?

Normament s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentació d’instàncies a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

En casos com les activitats desmuntables s’emetrà des del departament de Secretaria i s’haurà d’efectuar el pagament abans de l’autorització corresponent.

Quin import tindrà la quota?

La quantia de la taxa ve determinada per l’article 6 de l’ordenança municipal 3.10: Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.

Existeix algun tipus de bonificació?

Tant les bonificacions com les exempcions venen regulades a l’ordenança municipal 3.10: Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.

I si vull participar en una fira?

Les ocupacions de via pública immerses en el marc d’una fira, resten sotmeses a les bases del projecte corresponent que es podran consultar a les dependències municipals.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent