SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Aquest tràmit permet realitzar sol·licituds de llicències d’ocupació del domini públic, per exemple, mudances, mercaderies, materials de construcció, contenidors, bastides, tanques… xurreries, foodtrucks i similars…

Descripció

Sol·licitud ocupació via pública

Tramitació

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

L’ocupació de la via pública. s’haurà de sol·licitar 7 dies hàbils abans de la seva realització.

En els casos en que es sol·liciti amb un termini inferior no es podrà autoritzar

Requisits previs

  • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

 

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret aquesta competència s’ha delegat al Regidor de l’àrea de territori.

Termini de resolució

El termini per notificar els certificats és el de un mes, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.

Òrgan Tramitador

Departament d’Urbanisme de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

  • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats