SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (XURRERIES, FOOD TRUCKS I SIMILARS)

Descripció

Sol·licitud ocupació via pública xurreries, food truks, frankfurts i similars.

Tipus d’alta

 • Nova activitat.

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini de la sol·licitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L’ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar 20 dies hàbils abans de la seva realització.

En els casos en que es sol·liciti amb un termini inferior no es podrà autoritzar.

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Documentació que cal presentar?

 1. Instància genèrica.
 2. Fotocòpia del DNI del titular de la instal·lació.
 3. Fotocòpia de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent./Autònom.
 4. Assegurança de responsabilitat civil. (En vigor).
 5. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, emès per part d’una entitat de control ambiental. (En vigor).
 6. Certificat d’instal·lació gas, emès per part d’una entitat de control ambiental. (En vigor).
 7. Certificat tècnic de la instal·lació, emès per un tècnic competent.
 8. Certificat d’instal·lacions contra incendis.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4399/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat al Regidor de l’àrea de territori.

Termini de resolució

El termini per notificar els certificats és el de un mes, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.

Òrgan Tramitador

Departament d’Urbanisme de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent