Descripció

És un tràmit pel qual la persona física o jurídica titular de l’expedient d’obres (majors o menors), o el seu representant, sol·licita l’ocupació de la via pública amb o sense tall de carrer.

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’ocupació?

 • El titular de l’expedient d’obres, o el seu representant, i caldrà demanar-ho amb una antelació mínima de 7 dies hàbils i comunicar si és necessari tallar el trànsit o no (si és necessari tallar el trànsit és requereix informe favorable de la policia local).

Termini per resoldre la sol·licitud?

La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament l’ocupació de la via pública i/o tall de carrer, s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos, per Decret de l’alcaldia i a comptar des del dia hàbil següent al de l’entrada de la sol·licitud en el Registre.

El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a l’esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

Qui resol?

L’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 3184/2015, de data 29 de juny de 2015, aquesta competència ha estat delegada al Regidor d’urbanisme.

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal

Quin cost té?

Taxa 3.10

4.1.- Materials o productes necessaris de la indústria o comerç què dediquen a la seva activitat que facin els industrials, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques nomenats “containers”, per m² o fracció i any 10,00 euros

4.2.- Runes, puntals, bastides, materials de construcció, vagons per la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anà legs, per m2 o fracció, els primers 15 dies 0,90 euros

4.3.- Runes, puntals, bastides, materials de construcció, vagons per la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs, per m2 o fracció, per cada 15 dies posteriors 0,30 euros

4.4.- Per ocupacions que suposin talls de carrer per 1 hora 15,00 euros

4.5.- Per ocupacions que suposin talls de carrer per 2 hora i següents 1,50 euros

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada carrer Major núm.12 de Cunit.

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de Propietaris…)

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud electrònica o escrita (ha d’anar signada per la persona física o jurídica, o el seu representant)

 

 • Document segellat conforme s’ha efectuat el pagament de l’Autoliquidació de les taxes

 

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
 • La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
 • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats