SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

Descripció

Sol·licitud ocupació via pública amb taules i cadires de manera complementària a l’activitat dels establiments comercials en general i de restauració en particular.

Tipus d’alta

 • Nova activitat.
 • Activitat existents

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini de la sol·licitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      D’acord amb l’article 50.1 de l’ordenança 1.22:

 • Per a noves terrasses en àmbits públics de vigència anual amb anterioritat al 30 de setembre.
 • Per a noves terrasses en àmbits públics amb vigència de temporada amb anterioritat al 31 de març .
 • Les terrasses existents no requereixen una nova petició, excepte que en vulguin modificar alguna de les condicions. Aquestes es podran formular al llarg de l’any sempre i quan no afectin la seva relació d’ocupació envers a terrasses preexistents de l’entorn.
 • Les terrasses en àmbits privats poden fer la petició en qualsevol moment.

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Documentació que cal presentar?

 • Instància model normalitzat compliment requeriments de l’article 50 de l’ordenança 1.22 reguladora de la instal·lació de terrasses en espais públics i privats.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4399/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat al Regidor de l’àrea de territori.

 Termini de  resolució

El termini per notificar els certificats és el de un mes, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.

Òrgan Tramitador

Departament d’Urbanisme de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Ordenança 1.22 reguladora de la instal·lació de terrasses en espais públics i privats en el terme municipal de Cunit.

 

 

 

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats