Descripció

En general es consideren obres subjectes a règim d’assabentat aquelles relacionades amb la conservació i manteniment de les edificacions, que no requereixen cap mena de suport tècnic quan tenen per objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural del bé.

Tipus d’obra

 • Obres i/o actuacions a menys de 3 m d’alçada a interior i/o exterior d’habitatges i/o locals i/o vestíbuls i/o escales comunitàries, etc…, que no modifiquin distribució, estructura ni façana (enrajolat, pavimentat, estucat, pintat, col·locar sòcols, canvi de portes, persianes, reixes i finestres, canvis sanitaris i mobles de cuina, etc..), reparació de tanques.
 • Instal·lació de pèrgoles (en jardins i/o plantes baixes)
 • Tancaments de solars amb elements reixats.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

 • Qualsevol persona física o jurídica

Quan es pot sol·licitar?

 • En qualsevol moment

Es prohibeix la realització d’obres durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anyal.

No es podran efectuar treballs en horari nocturn, entre les 21.00 h i les 8.00 h., excepte casos degudament justificats de causa major previ informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Les obres subjectes al Règim d’Assabentat (model instància A) podran iniciar-se al dia següent de donar-ne coneixement a l’ajuntament i amb tota la documentació presentada.

En cas de necessitar ocupació de la via pública, aquesta no podrà ser ocupada en tant no es disposi de la corresponent llicència prèvia d’ocupació de la via pública.

La comunicació per obres no habilita per obrir al públic locals o recintes de l’edifici per a l’exercici d’activitats.

Termini inici: a l’endemà de la presentació de la comunicació

Termini execució: 3 mesos  (des de l’endemà de la presentació de la comunicació)

Un cop transcorregut el termini per l’execució de les obres, aquestes no es poden continuar.

En qualsevol moment els serveis tècnics poden comprovar la veracitat de la documentació presentada i se’ls ha de facilitar l’accés i la inspecció, als efectes de poder constatar la seva adequació al règim d’assabentat regulat en la present Ordenança.

La comunicació practicada haurà d’exhibir-se a petició de qualsevol autoritat, agent o funcionari municipal que la requereixi, sense aquesta, s’entendrà, a tots els efectes, que les obres s’executen de forma il·legal.

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal

Quin cost té?

Autoliquidació taxa prestació serveis d’obres i ICIO

Ordenança 2.4 ICIO: El tipus de gravamen serà del 4 % del pressupost (base imposable), mínim 30.00 euros.

Ordenança 3.19 prestació serveis d’obres: 40.00 euros.

Fiances (ordenança 1.16): Per tractament de residus: 150.90 euros

(Important: per sol·licitar la devolució de la fiança caldrà presentar certificat de gestió de residus)

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de Propietaris…)

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud  (ha d’anar signada per una persona física o jurídica), amb tota la documentació que s’hi assenyala i l’autoliquidació corresponent.

 

 

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
 • La Llei 39-2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
 • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM)
 • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats