Descripció

Tenen la consideració d’obra major i se subjecten a llicència urbanística aquelles que constitueixen l’execució de construccions o infraestructures de tota naturalesa, residencials o no, les tipificades en la Llei d’urbanisme que comporten la redacció d’un projecte redactat per tècnic competent i el compliment explícit de la normativa urbanística, el Codi Tècnic de l’Edificació, la normativa d’accessibilitat, la d’habitabilitat i/o la protecció contra incendis entre d’altres.

Tipus d’obra

Dins d’aquest apartat es consideren les següents:

LMA1.u / LMA1.p Les obres de nova planta i/o ampliació, que comportin un augment de volum i/o superfície edificada en un edifici o solar.

LMA 2 / LMA 3 Les de reforma integral d’un edifici o que afectin l’estructura d’aquest.

Les de reforma que suposin una modificació substancial de la distribució interior dels edificis.

LMA 4 Les que canviïn l’ús majoritari d’un edifici

LMA 5 Les que modifiquin el nombre d’habitatges o locals d’un edifici

LMA 6 Les que modifiquin l’alçada natural del terreny en més o en menys un metre, respecte de la cota natural.

LMA 7 Obres d’enderroc parcial o total d’edificis que estiguin inclosos dins del catàleg de bens protegits del POUM.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la llicència d’obres majors?

  • Qualsevol persona física o jurídica

Quan es pot sol·licitar la llicència d’obres majors?

  • En qualsevol moment

Es prohibeix la realització d’obres durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anyal.

No es podran efectuar treballs en horari nocturn, entre les 21.00 h i les 8.00 h., excepte casos degudament justificats de causa major previ informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Termini per resoldre la sol·licitud?

La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament la llicència s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de dos mesos, per acord de Junta de Govern Local i a comptar des del dia hàbil següent al d’entrada de la sol·licitud en el Registre.

El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a la esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

La resolució s’ha de notificar al peticionari i a d’altres persones que hagin comparegut a l’expedient, assenyalant els recursos procedents, òrgan davant del qual s’han de presentar i termini per a interposar-los.

Transcorregut el termini establert a l’apartat 1 sense que s’hagi notificat resolució expressa, la llicència s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

El silenci es podrà acreditar a través de qualsevol mitjà de prova admès en dret. A aquests efectes, es podrà sol·licitar certificació en què es faci constar la data en què ha tingut entrada la documentació en el Registre, i si s’ha produït o no silenci administratiu i el sentit d’aquest.

No es poden assolir per silenci administratiu drets en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent.

Termini per executar les obres

El termini per iniciar les obres és de sis mesos, i el d’execució de 2 anys, tot i que a criteri tècnic, per raons de proporcionalitat segons l’entitat de les obres autoritzades es poden proposar terminis superiors o més curts, en cas que consti a la sol·licitud de la llicència.

Un cop transcorregut el termini per l’execució de les obres, aquestes no es poden continuar.

Es pot sol·licitar una única pròrroga per la meitat del període atorgat. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagin executat, o havent estat iniciades, sense que s’hagin acabat, no es poden continuar amb les obres, sense perjudici de poder sol·licitar una nova llicència, adaptada a la legislació vigent. Aquestes peticions s’han de formalitzar 1 mes abans de finalitzar qualsevol dels dos terminis.

Qui resol?

L’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2021-3485 de data 21 de juny de 2021, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal

Quin cost té?

Autoliquidació taxa prestació serveis d’obres i ICIO

Ordenança 2.4 ICIO: El tipus de gravamen serà del 4 % del pressupost (base imposable)

Ordenança 3.19 Taxa prestació servei d’obres

LLICÈNCIA OBRA MAJOR

LMA 1 Obres de nova planta i/o ampliació, que comportin un augment de volum i/o superfície edificada en un edifici o solar.

Us d’habitatge plurifamiliar i qualsevol altre ús (edificabilitat sobre rasant) per metre2……7,12 €

Ús d’habitatge unifamiliar ………………………………………………………………………………800,00 €

Conjunt d’habitatges aparellat (llicència de 2 habitatges agrupats per tester)…………. 1.200,00 €

Conjunt d’habitatges en filera agrupats

(llicència per conjunts d’ordenació unitària), pel 1er habitatge…………………………………800,00 €

Per cada habitatge addicional en filera………………………………………………………………400,00 €

Pròrroga en qualsevol cas………………………………………………………………………………120,00 €

LMA 2 Reforma integral d’un edifici o que afectin l’estructura d’aquest. Per superfície d’intervenció per m2

De 0 a 50 metres quadrats de superfície d’intervenció…………………………………………. 267,00 €

A partir de 51 m2 de superfície d’intervenció per m2………………………………………………..5,34 €

Pròrroga en qualsevol cas………………………………………………………………………………..60,00 €

LMA 3 Reforma que suposin una modificació substancial de la distribució interior dels edificis. Per superfície d’intervenció per m2.

De 0 a 50 metres quadrats de superfície d’intervenció………………………………………….178,00 €

A partir de 51 m2 de superfície d’intervenció per m2……………………………………………….3,56 €

Pròrroga en qualsevol cas……………………………………………………………………………….40,00 €

LMA 4 Canvi d’ús

Canvi d’ús d’un edifici residencial a qualsevol altre ús no residencial.

Per edificabilitat sobre rasant……………………………………………………………………………..7,12 €

Canvi d’ús majoritari d’un edifici de qualsevol ús a residencial.

Per edificabilitat sobre rasant……………………………………………………………………………..5,69 €

Pròrroga en qualsevol cas………………………………………………………………………………120,00 €

LMA 5 Modificació nombre d’habitatges o locals d’un edifici

Per la primera unitat……………………………………………………………………………………….200,00 €

Per cada unitat addicional……………………………………………………………………………….100,00 €

Pròrroga en qualsevol cas………………………………………………………………………………..60,00 €

LMA 6 Moviment de terres en més o en menys un metre, respecte de la cota natural.

Fins a 500 m2……………………………………………………………………………………………319,00 €

A partir de 501 m2, per cada 100 m2 o fracció addicional…………………………………….32,00 €

Pròrroga en qualsevol cas……………………………………………………………………………120,00 €

LMA 7 Enderroc parcial o total d’edificis inclosos dins del catàleg de bens protegits del POUM.

Per cada edifici………………………………………………………………………………………….450.00 €

Per pròrroga………………………………………………………………………………………………120.00 €

Fiances (ordenança 1.16): Per tractament de residus (càlcul segons projecte)

(Important: per sol·licitar la devolució de la fiança caldrà presentar certificat de gestió de residus)

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Impresos i documentació que cal aportar

(ORIGINAL DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ)

  1. Sol·licitud (ha d’anar signada per una persona física o jurídica), amb tota la documentació que s’hi assenyala i l’autoliquidació corresponent.

 

LMA1. u HABITATGE UNIFAMILIAR, APARELLAT O FILERES
LMA 1. p HABITATGE PLURIFAMILIAR
LMA 2 / LMA 3 MODIFICACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI I/O

REFORMES INTEGRALS

LMA 4 CANVI D’ÚS
LMA 5 MODIFICACIÓ NOMBRE D’HABITATGES
LMA 6 MOVIMENT DE TERRES EN MÉS O MENYS UN

METRE A COTA NATURAL

LMA 7 ENDERROC PARCIAL O TOTAL D’EDIFICIS

INCLOSOS AL CATÀLEG DEL POUM

Fonaments Legals

  • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
  • La Llei 39-2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
  • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
  • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats