Procediments específics

L1 Parcel·lacions i divisions urbanístiques de terrenys

L2 Constitució o modificació de règim de propietat horitzontal.

L3 Primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions

L4 Usos i obres provisionals

L5 Usos i obres en sòl urbà no urbanitzable

L6 Canvi de nom de llicència concedida

Tramitació

Qui pot sol·licitar la llicència d’obres menors?

 • Qualsevol persona física o jurídica

Quan es pot sol·licitar la llicència d’obres menors?

 • En qualsevol moment

Es prohibeix la realització d’obres durant el mes d’agost i dates festives municipals aprovades al calendari laboral anyal.

No es podran efectuar treballs en horari nocturn, entre les 21.00 h i les 8.00 h., excepte casos degudament justificats de causa major previ informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Termini per resoldre la sol·licitud?

La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament la llicència s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim d’1 mes, per acord de Junta de Govern Local i a comptar des del dia hàbil següent al d’entrada de la sol·licitud en el Registre.

El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a la esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

La resolució s’ha de notificar al peticionari i a d’altres persones que hagin comparegut a l’expedient, assenyalant els recursos procedents, òrgan davant del qual s’han de presentar i termini per a interposar-los.

Transcorregut el termini establert a l’apartat 1 sense que s’hagi notificat resolució expressa, la llicència s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

El silenci es podrà acreditar a través de qualsevol mitjà de prova admès en dret. A aquests efectes, es podrà sol·licitar certificació en què es faci constar la data en què ha tingut entrada la documentació en el Registre, i si s’ha produït o no silenci administratiu i el sentit d’aquest.

No es poden assolir per silenci administratiu drets en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent.

Termini per executar les obres

El termini per iniciar les obres és de 3 mesos i el d’execució de 6 mesos.

Un cop transcorregut el termini per l’execució de les obres, aquestes no es poden continuar. Es pot sol·licitar una única pròrroga per la meitat del període atorgat. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagin executat, o havent estat iniciades, sense que s’hagin acabat, no es poden continuar amb les obres, sense perjudici de poder sol·licitar una nova llicència, adaptada a la legislació vigent. Aquestes peticions s’han de formalitzar 1 mes abans de finalitzar qualsevol dels dos terminis.

Qui resol?

L’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2021-3485, de data 21 de juny de 2021,  aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal

Quin cost té?

Autoliquidació taxa prestació serveis d’obres i ICIO

Ordenança 2.4 ICIO: El tipus de gravamen serà del 4 % del pressupost (base imposable)

Ordenança 3.19 Taxa prestació servei d’obres

L1 Parcel·lacions i divisions urbanístiques de terrenys

Per cada nova unitat registral…………………………………………………………120.00 €

En cas d’agregació de 2 parcel·les existents………………………………………90.00 €

Per cada finca addicional agregada a les dues primeres……………………..30.00 €

L2 Constitució o modificació de règim de propietat horitzontal

Per cada unitat registral que s’incorpori en el règim de propietat horitzontal……20.00 €

Per variacions de la descripció de la unitat registral…………………………….30.00 €

 

L3 Primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions

Per cada unitat registral a la que s’atorgui l’ocupació………………………..120.00 €

Per la resta d’usos fins a 48 m2………………………………………………………120.00 €

Per la resta d’usos fins a 49 m2 (per m2)…………………………………………….2.50 €

L4 Usos i obres provisionals……………………………………………………………….380.00 €

L5 Usos i obres en sòl urbà no urbanitzable………………………………………….380.00 €

L6 Canvi de nom de llicència concedida…………………………………………………60.00 €

Fiances (ordenança 1.16): Per tractament de residus: 150.90 euros

(Important: per sol·licitar la devolució de la fiança caldrà presentar certificat de gestió de residus)

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de Propietaris…)

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud  (ha d’anar signada per una persona física o jurídica), amb tota la documentació que s’hi assenyala i l’autoliquidació corresponent.

 

 

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
 • La Llei 39-2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
 • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats