Descripció

Lloguer de les instal·lacions esportives municipals, gestionades directament.

Pavelló Municipal Els Joncs

Pista sencera Mitja Pista

Camp de Futbol Municipal ZEM

Futbol 7

Futbol 11

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol entitat o ciutadà Tramitació de l’expedient?

Des de la regidoria d’Esports Termini per resoldre la sol·licitud?

10 dies Qui resol?

Alcaldia per decret Òrgan Tramitador Departament d’esports Quin cost té?

Segons preu públic núm. 4.28

Fonaments Legals

Atès el reglament Núm.9.23 general de les instal·lacions esportives de Cunit regulat segons la Llei de l’Esport, 10/1990 de 15 d’octubre com legislació de rang superior, i del Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol del text únic de la Llei de l’Esport a Catalunya, Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, Carta Europea de l’Esport de 1992 del Consell d’Europa i Decret 95/2000 de 22 de febrer de la Generalitat de Catalunya.

Atès l’ordenança Municipal 4.28 Reguladora de les Taxes de l’Ajuntament de Cunit per la prestació del servei d’ús d’instal·lacions esportives.

L’òrgan competent als efectes del que es regula en aquest reglament serà l’Alcadia en tot allò que no estigui especificat atorgar com a competència a cap altre òrgan.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent