Descripció

Tramitació de la llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos., d’acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 2/2008 pel que s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals i l’ordenança 1.8 de tinença d’animals domèstics de companyia.

S’adjunta la relació de quina son els gossos considerats potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments:
  • aita inu
  • terrier staffordshire americà
  • bullmastif o dòberman o dog argenti
  • dog de bordeus
  • fila brasileiro o mastí napolità o pit bull terrier o presa canari o rottweiler
  • staffordshire bull terrier
  • tosa inu o japonès
 • Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat agressions a persones o a altres animals.
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar

Està obligada a tramitar-ho tota persona que sigui titular d’un gos de les races o encreuaments detallats en llista anterior, o d’algun gos que hagi protagonitzat agressions a persones o animals i els que han estat ensinistrats per atac i defensa.

Tramitació de l’expedient

Registrar el formulari de la sol·licitud de llicència degudament omplert i que es lliurarà a la OAC. Recollir juntament amb la sol·licitud la següent documentació imprescindible:

 • Formulari de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Certificat d’antecedents penals. (es tramita a la Gerència Territorial de justicia)
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica. (es tramita en un centre mèdic autoritzat)
 • Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura per danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Còpia que acrediti el pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Còpia de l’autoliquidació per la tramitació de la llicència de gos potencialment perillós.
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip i que d’alta al cens municipal d’animals domèstics.

Termini per resoldre la sol·licitud

3 mesos

Qui resol

L’alcaldessa – presidenta de la Corporació Municipal..

Òrgan Tramitador

Departament Medi Ambient i Sostenibilitat – OAC

Quin cost té

El que estableix la taxa corresponent.

Fonaments Legals

 • Decret legislatiu 2/2008 de 15 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Ordenança 1.8 reguladora de la tinença d’animals domèstics.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
 • Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/199, de 23 de diciembre.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats