Amb aquest tràmit podeu presentar la justificació de la subvenció concedida per  l’Ajuntament de Cunit, acreditant la realització del projecte o activitat per tal de procedir al pagament de la subvenció atorgada.

Termini de presentació de justificacions: 2 de novembre de 2022

Documentació a presentar, a través de la seu electrònica:

Instància general, acompanyada de la següent documentació:

  • Formulari específic de justificació
  • Model 1. Memòria de justificació de l’actuació subvencionada
  • Model 2. Memòria econòmica de l’actuació subvencionada.
  • Model 3. Documentació justificativa de les despeses
  • Model 4. Certificació documentació justificativa i d’altres subvencions, ajuts o aportacions públiques

Per a la tramitació telemàtica, s’hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l’apartat anterior.

 

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent