Descripció

Als centres cívics municipals s’organitzen cursos i tallers sobre diferents àmbits i disciplines (creació artística, idiomes, salut i creixement personal, noves tecnologies, entre d’altres) que amb caràcter de formació no reglada, són conduïts per monitors/es.

Per accedir a realitzar qualsevol dels cursos o tallers s’ha de fer una inscripció prèvia.

Tramitació

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar la inscripció?

Cada trimestre s’anuncia al web municipal www.cunit.cat i als taulells d’anuncis dels centres cívics la programació dels cursos i tallers i el període per a fer la sol·licitud.

Quin cost té?

En funció del curs o taller. Es programen cursos gratuïts i amb preu públic. Els preus són regulats per l’ordenança 4.22

On es fa el tràmit?

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada al carrer Major, 12 de Cunit.

Forma de tramitació

Instància general de l’Ajuntament de Cunit degudament emplenada i signada, en què es sol·licita ser admès al curs o taller al que es vol inscriure.

En cas d’inscripcions en cursos o tallers amb preu públic caldrà presentar, el document d’autoliquidació del preu corresponent, previ avís del Departament de Relacions Ciutadanes.

Termini per resoldre la sol·licitud

5 dies posteriors a la finalització del període d’inscripcions

Òrgan tramitador

Departament de Relacions Ciutadanes. Regidoria de Relacions Ciutadanes

Fonaments Legals

  • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reglament 9.41 d’ús dels Centres Cívics Municipals.
  • Ordenança 4.22 Reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis als Centres Cívics de Cunit.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent