INFORME URBANISTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ ACTIVITATS

Descripció

És l’informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l’activitat.

Tipus d’alta

 • Nova activitat.

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini de la sol·licitud

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits establerts legalment previstos.

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Documentació que cal presentar?

 1. Instància genèrica.
 2. Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
 3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecta la disponibilitat o la suficiència dels serveis públics municipals.
 4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
 5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si s’escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Qui resol?

S’emet informe pel tècnic competent i s’emet certificat pel Secretari de la Corporació, amb el vist i plau de l’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal.

Termini de resolució

El termini per notificar els certificats és el de un mes, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.

Altra informació d’interès

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l’activitat, el termini de caducitat de l’informe, que serà d’un mínim de 6 mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar a demanar-lo.

Òrgan Tramitador

Departament d’Urbanisme de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • El POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb data 7 de setembre de 2006, donada la conformitat al Text Refós amb data 30 de novembre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril de 2007.
 • Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i el Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme

 

 

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats