INFORME PREVI INCENDIS

Descripció

L’informe en matèria de prevenció d’incendis s’ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d’una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Tipus d’alta

 • Nova activitat.
 • Modificació substancial d’una activitat existent.

Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat autoritzada que, comporti un augment de la superfície, de la distribució de l’activitat, de les instal·lacions o de la classificació normativa de la mateixa.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la declaració responsable?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Documentació que cal presentar?

 • Model instància informe previ incendis.
 • Annex 1 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
 2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).
 3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).
 4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria incendis.
 5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si s’escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Model instància informe previ incendis.
 • Annex 2 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 1. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria incendis.
 2. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si s’escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Tramitació de l’expedient?

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat

Qui resol?

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des de que entra la petició fins que s’emet informe.

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que és favorable.

Altra informació d’interès

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 

 

 

 

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent