Descripció

Informe necessari per a la persona estrangera que ha de renovar o modificar la seva autorització de residència.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El sol·licitant de l’INF03 és la persona estrangera que ha de renovar o modificar la seva autorització de residència i ha de complir tres requisits:

 1. Ser persona estrangera no comunitària
 2. Ser major d’edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal)
 3. Disposar d’autorització de residència pendent de renovar

Tramitació de l’expedient?

La sol·licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes finals.

La tramitació s’iniciarà sol·licitant una entrevista amb el departament d’immigració ubicat al carrer dels Horts, núm.5, de Cunit, on s’explicarà el tràmit i la documentació requerida i es lliuraran les instàncies necessàries per sol·licitar l’informe.

Una vegada omplertes i signades caldrà presentar les instàncies acompanyades de la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada al carrer Major, núm.12 de Cunit.

Rebuda tota la documentació el departament d’immigració de l’Ajuntament verificarà les dades i elaborarà la corresponent proposta d’informe, que trametrà via eacat a la DGI.

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Per identificar-se (original i còpia, o fotocòpia compulsada):
  • NIE
 2. Per acreditar la residència al municipi (original):
  • Volant d’empadronament actual al municipi de Cunit.
 3. Programes d’inserció sòciolaborals i culturals (original i còpia, o fotocòpia compulsada):
  • Documentació acreditativa dels cursos i de les activitats programades. Caldrà acreditar el grau d’assoliment.
 4. Competència lingüística bàsica (original i còpia, o fotocòpia compulsada):
  • Pel que fa a la llengua catalana, acreditar la competència mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès per la Direcció General de Política Lingüística o altres organismes competents, o bé un certificat emès pel Consorci de Normalització Lingüística o per entitats conveniades amb aquest ens.
  • Pel que fa a la llengua castellana, acreditar la competència mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès pel Departament d’Ensenyament, per un altre organisme públic competent.

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps per elaborar el document proposta que l’ajuntament trametrà a la DGI és d’un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud. Per la seva banda, el termini màxim per emetre i notificar l’informe per part de la DGI a l’interessat és de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la DGI.

Qui resol?

La sol.licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes.

Òrgan Tramitador

Departament d’immigració, Regidoria de Relacions Ciutadanes

Quin cost té? És gratuït

Fonaments Legals

Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i la seva reforma per la llei orgànica 2/2009.

Estatut d’Autonomia de Catalunya, art.138.1.

Protocol d’actuació signat entre el Departament de Benestar Social i Família, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el 6 d’abril de 2011.

Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent