Descripció

Informe necessari per a la persona estrangera extracomunitària que pretén reagrupar la seva família o per a tramitar la residència d’un fill/a estranger no nascut a Espanya, de pare o mare espanyol, o resident legal, o subjecte a tutela.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El sol·licitant de l’INF01 és la persona estrangera que pretén reagrupar la seva família i ha de complir tres requisits:

 1. Ser persona estrangera extracomunitària
 2. Ser major d’edat
 3. Disposar d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació

Tramitació de l’expedient?

La sol.licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes finals.

La tramitació s’iniciarà sol·licitant una entrevista amb el departament d’immigració ubicat al carrer dels Horts, núm.5, de Cunit, on s’explicarà el tràmit i la documentació requerida i es lliuraran les instàncies necessàries per sol·licitar l’informe.

Una vegada omplertes i signades caldrà presentar les instàncies acompanyades de la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada al carrer Major, núm.12 de Cunit.

Rebuda tota la documentació el departament d’immigració de l’Ajuntament verificarà les dades i es realitzarà una inspecció ocular a l’habitatge de l’interessat per part de l’equip tècnic de la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge. Finalment, el departament d’immigració elaborarà la corresponent proposta d’informe, que trametrà via eacat a la DGI.

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Per identificar-se: (original i còpia, o fotocòpia compulsada):
  • De les pàgines del passaport de la persona sol·licitant on hi figuren les dades personals i de caducitat del document .
  • NIE renovat, o en seu cas, sol·licitud de renovació de l’autorització de residència o de residència i treball.
 2. Per acreditar la residència al municipi: (original)
  • Volant d’empadronament actual al municipi de Cunit.
  • Volant de convivència del municipi de Cunit.
 3. Per acreditar la situació jurídica en base a la qual fomenta la tinença de l’habitatge

(original i còpia, o fotocòpia compulsada):

Títol de propietat:

 • Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.
 • Darrer rebut corresponent a algun dels subministres de l’habitatge.

Contracte de lloguer:

 • Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut Català del SOC (Incasol), a nom de la persona sol·licitant (reagrupant) o bé al cònjuge o parella de fet, ascendents i descendents de primer grau i línia directa.
 • Darrer rebut del lloguer de l’habitatge a nom del llogater.

Darrer rebut corresponent a algun dels subministres en el que hi consti l’adreça de l’habitatge.

* Cal que la vigència del contracte s’allargui, com a mínim, durant 12 mesos des de la data de sol·licitud.

Altres títols:

Situacions de tinença de l’habitatge, diferents del lloguer i la propietat, emparades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l´ús de l’habitatge. S’haurà d’aportar el document que fonamenta el dret d’ús.

Taxes:

 • Comprovant de pagament de la taxa municipal
 • Comprovant de pagament de la taxa de la Generalitat

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps per elaborar el document proposta que l’ajuntament trametrà a la DGI és d’un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud. Per la seva banda, el termini màxim per emetre i notificar l’informe per part de la DGI a l’interessat és de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la DGI.

Qui resol?

La sol·licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes.

Òrgan Tramitador: Departament d’immigració, Regidoria de Relacions Ciutadanes

Quin cost té?

 • Per admetre a tràmit la sol·licitud, la Generalitat requereix el pagament d’una taxa de 38,22 €.
 • Taxa municipal de 33,00 €.

Fonaments Legals

Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i la seva reforma per la llei orgànica 2/2009.

Estatut d’Autonomia de Catalunya, art.138.1.

Protocol d’actuació signat entre el Departament de Benestar Social i Família, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el 6 d’abril de 2011.

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.

Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent