Descripció

Informe necessari per demanar una autorització de residència temporal per arrelament social.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El sol.licitant de l’INF02 és la persona estrangera que pretén regularitzar la seva situació administrativa i ha de complir tres requisits:

 1. Ser persona estrangera no comunitària
 2. Ser major d’edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal).
 3. Trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons d protecció internacional.

Tramitació de l’expedient?

La sol·licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes finals.

La tramitació s’iniciarà sol·licitant una entrevista amb el departament d’immigració ubicat al carrer dels Horts, núm.5, de Cunit, on s’explicarà el tràmit i la documentació requerida i es lliuraran les instàncies necessàries per sol·licitar l’informe.

Una vegada omplertes i signades caldrà presentar les instàncies acompanyades de la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada al carrer Major, núm.12 de Cunit.

Rebuda tota la documentació el departament d’immigració de l’Ajuntament verificarà les dades i elaborarà la corresponent proposta d’informe, que trametrà via eacat a la DGI.

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Per identificar-se: (original i còpia, o fotocòpia compulsada)
  • De les pàgines del passaport de la persona sol·licitant on hi figuren les dades personals i de caducitat del document .
 2. Per acreditar el temps de residència a l’Estat Espanyol:
  • Volant d’empadronament actual al municipi de Cunit (original)
  • Volant de convivència del municipi de Cunit. (original)
  • Altres documents que acreditin l’arribada i el temps de permanència a l’Estat Espanyol (mínim de 3 últims anys anteriors a la sol·licitud). (original i còpia, o fotocòpia compulsada)
 3. Per demostrar que disposa de mitjans de vida (original i còpia, o fotocòpia compulsada)

En cas de contracte (o contractes del mateix sector d’activitat) de treball:

Ha d’estar signat per la persona contractant i el/la sol·licitant; ha de tenir un any de durada com a mínim; s’ha d’ajustar a les condicions establertes per la normativa vigent i, si s’escau, pel conveni col.lectiu aplicable per a la mateixa activitat, categoria professional i localitat –( o un mínim de 30 hores setmanals en còmput global si s’aporta més d’un contracte del mateix sector d’activitat); i ha de contemplar una clàusula addicional en la que especifiqui que el contracte es farà efectiu a partir de la data de resolució de govern del tràmit d’arrelament. En cas que la contractació sigui a temps parcial la retribució ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional per a jornada complerta i en còmput anual.

En cas d’exempció de contracte, activitat per compte propi:

 • Projecte de negoci
 • Recursos econòmics suficients acreditats documentalment.
 • Si s’és cònjuge o parella de fer registrada (o no registrada amb fills menors comuns) de persona estrangera amb autorització de residència: acreditació del vincle, contracte de treball i 6 últimes nòmines de la persona de qui es depèn.

Si s’és pare o mare de resident legal, i major de 65 anys (o menor de 65 anys i concorrin raons humanitàries): acreditació del vincle i certificat de convivència.

Si s’és fill/a de resident legal, i menor de 22 anys (o major de 22 anys i realitzant una activitat formativa reglada o estudis universitaris): acreditació del vincle o de la representació legal i certificat de convivència.

 1. Competència lingüística bàsica:
  • Cal demostrar un coneixement mínim de la llengua catalana i/o presentar un certificat oficial de nivell A1 o superior emès per la Direcció General de Política Lingüística o altres organismes competents, o bé pel Consorci de Normalització Lingüística o per entitats conveniades amb aquest ens, o bé acreditar una formació mínima de 45 hores.
  • Pel que fa a la llengua castellana, es pot acreditar una formació mínima de 45 hores mitjançant una certificació emesa pels organismes públics competents o bé per entitats provades que desenvolupin actuacions de formació de la llengua castellana.

També és recomanable presentar:

 1. Contracte de lloguer o escriptura de propietat.
 2. Cursos o programes d’inserció sociolaboral i cultural.
 3. Altra documentació que la persona consideri important annexar (ex: cobertura sanitària, matrícula fills/es menors centre educatiu, carnet o document conforme pertany o col·labora amb alguna entitat social, etc.)

Termini per resoldre la sol·licitud?

El temps per elaborar el document proposta que l’ajuntament trametrà a la DGI és d’un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud. Per la seva banda, el termini màxim per emetre i notificar l’informe per part de la DGI a l’interessat és de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la DGI.

Qui resol?

La sol.licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes.

Òrgan Tramitador: Departament d’immigració, Regidoria de Relacions Ciutadanes

Quin cost té? És gratuït

Fonaments Legals

Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i la seva reforma per la llei orgànica 2/2009.

Estatut d’Autonomia de Catalunya, art.138.1.

Protocol d’actuació signat entre el Departament de Benestar Social i Família, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el 6 d’abril de 2011.

Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al

2017.

Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent