Descripció

Mecanisme d’intermediació entre les empreses i els treballadors/es per tal de facilitar a la ciutadania el seu procés de recerca activa d’ocupació.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser usuaris/-ries de la Borsa de Treball de l’ajuntament de Cunit demandats i oferents d’ocupació.

Demandant d’ocupació persona en edat activa resident legal que manifesti el seu interès en ser inclòs a la borsa de treball, amb independència del municipi en el que estigui empadronat i del seu estat laboral.

Oferents d’ocupació indiferentment, empreses o particulars que vulguin oferir un lloc de treball remunerat.

Procés d’inscripció

Per inscriure’s a la Borsa de Treball els usuaris com a demandants d’ocupació han de presentar la sol·licitud específica “Instància demandant d’ocupació”, i en cas de ser oferents d’ocupació han de presentar “Instància oferta de treball”.

Ambdues sol·licituds s’han de presentar preferentment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’ajuntament de Cunit, dins de l’horari d’atenció al públic.

Documentació

Els demandants d’ocupació hauran de presentar la “Instància demandant d’ocupació” amb la següent documentació annexada:

  • Fotocopia del DNI
  • Currículum Vitae.

La documentació annexada quedarà indicada a la mateixa sol·licitud. En la mateixa instància es recomanarà fer arribar el currículum en format digital a la regidoria corresponent.

En el cas dels oferents d’ocupació hauran de presentar la “Instància oferta de treball”.

Vigència

La sol·licitud a la Borsa de treball té una vigència de sis mesos des del moment en que aquesta es registra a l’ajuntament de Cunit. Per renovar-la s’ha de tornar a presentar per registre la sol·licitud específica amb el currículum actualitzat i la fotocòpia del DNI. Si transcorreguts aquests sis mesos l’usuari/-a no renova la seva instància serà donat de baixa en la Borsa de Treball de l’ajuntament de Cunit.

Gestió de les ofertes de treball

Les ofertes de treball estaran penjades al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal durant un període màxim de dos mesos, si l’oferent no indica el contrari a la instància. La selecció de les persones candidates es farà seguint els requisits especificats a la seva sol·licitud. La resposta a la seva sol·licitud, amb els currículums dels candidats que coincideixin amb el perfil sol·licitat, es farà arribar per correu electrònic a l’oferent, que serà qui farà la selecció del candidat/s definitius.

Procés per inscriure’s a les ofertes de treball

El requisit indispensable per inscriure’s a les ofertes de treball és ser usuari/-a de la Borsa de Treball. Aquests podran manifestar el seu interès omplint la instància específica “Fitxa inscripció oferta de treball”. Aquesta la podran presentar preferentment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament de Cunit, dins de l’horari d’atenció al públic o poden fer-la arribar al correu electrònic borsadetreball@cunit.cat.

On es poden consultar les ofertes de treball?

  • Taulell de l’OAC (c/ major, 12)
  • Taulell del SOM Cunit (C/ dels horts, 5)
  • Web municipal al banner del SOM Cunit
  • Facebook (@somcunit)
  • Twitter (@somcunit)

Mitjans de comunicació

  • Oficines Servei Ocupació Municipal de Cunit (Som Cunit) C/ dels horts, núm. 5 – Cunit Tlf. 977 67 62 92
  • Facebook @SOMCunit
  • Twitter @SOMCunit

Models relacionats

No items found

Tramitació Electrònica

*Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica electrònica.

Seu Electrònica

 

Close Menu