Descripció

Accions formatives adreçades a la ciutadania de Cunit organitzades des del SOM Cunit, prioritàriament al col·lectiu d’aturats, treballadors en actiu i empresaris del municipi de Cunit.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

En cada formació s’especifica el públic al que va dirigida. Tanmateix, els col·lectius prioritaris solen ser persones aturades, treballadors en actiu i empresaris del municipi.

Tramitació de l’expedient?

Per iniciar l’expedient, l’interessat/da ha de presentar una instància a l’ Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC) dins del termini d’inscripció fixat a la convocatòria de la formació, on faci constar el curs, taller o activitat a la que està interessat/da assistir. A la mateixa instància s’ha d’annexar la documentació requerida per a cada acció formativa.

Termini per resoldre la sol·licitud?

El Termini per resoldre la sol·licitud dependrà del període fixat en el termini d’inscripció. Un cop finalitzat aquest període, la Regidoria d´Ensenyament, Formació i Ocupació revisarà les sol·licituds presentades atès els requisits de la convocatòria i posteriorment comunicarà als interessats/des si són admesos/es o no a la formació sol·licitada.

Qui resol?

La Regidoria d´Ensenyament, Formació i Ocupació.

Òrgan Tramitador

La Regidoria d´Ensenyament, Formació i Ocupació.

Quin cost té?

Pot variar en funció de l’oferta formativa de cada any.

Fonaments Legals

Art.25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Regim Local, atorga al municipi per promoure la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències.

Art.21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent