OBRES MAJORS, MENORS, RÈGIM DE COMUNICACIÓ, RÈGIM D’ASSABENTAT

Descripció

És un tràmit pel qual la persona física o jurídica titular de l’expedient d’obres (menors, règim de comunicació o règim d’assabentat), sol·licita la devolució de la fiança dipositada en l’ajuntament de Cunit i constituïda per garantir que no existeixen desperfectes a la via pública, instal·lacions i serveis municipals.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la devolució?

 • El titular de l’expedient d’obres

(menors, règim de comunicació, règim d’assabentat)

Quan es pot sol·licitar la devolució?

 • Un cop finalitzades les obres i obtingut el certificat de gestió de residus.

Termini per resoldre la sol·licitud?

La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament la devolució de la fiança d’obra menors, s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos, per Decret de l’alcaldia i a comptar des del dia hàbil següent al de l’entrada de la sol·licitud en el Registre.

El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a l’esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

Qui resol?

L’alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 3184/2015, de data 29 de juny de 2015, aquesta competència ha estat delegada al Regidor d’urbanisme.

Òrgan Tramitador

Departament d’obres de la Corporació municipal

Quin cost té?

Cap

Formés de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Entitats sense personalitat jurídica
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de Propietaris…)

Impresos i documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud electrònica o escrita (ha d’anar signada per la persona física o jurídica), amb tota la documentació que s’hi assenyala:
 • Certificat de gestió de residus

 

 

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)
 • La Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 • La Llei d’urbanisme, i el Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
 • Ordenança Municipal d’obres núm. 1.16

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats