Descripció

La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat es un document acreditatiu del dret de les persones amb grau de discapacitat igual u superior al 33% que tenen mobilitat reduïda. Facilita i millora el seu desplaçament i permet gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i l’estacionament del vehicle.

La targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat es personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduit o ocupat per la persona titular de la targeta d’aparcament.

Existeixen dues modalitats:

1.- TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Titular conductor del vehicle: Per a persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que disposin de carnet de conduir

Titular no conductor del vehicle:

 • També poden ser beneficiaries les persones majors de 3 anys amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que no condueixin.
 • Els infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada
 • Les persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

2.- TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU

La targeta d’aparcament de transport col·lectiu és el document acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, per estacionar els seus vehicles durant el temps imprescindible per efectuar les accions d’entrada i sortida de vehicles, tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació, comptant, si cal amb el suport de la persona que els condueix

La targeta d’aparcament de transport col·lectiu és personal i intransferible. No obstant això, els dret que atorga la targeta són d’aplicació als vehicles adaptats de titular de la persona física o jurídica titular de la targeta, independentment de quina sigui la persona que els condueixi

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

1.- LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Persones amb discapacitat empadronades al municipi de Cunit, que compleixin els requisits establerts

La sol·licitud s’ha de realitzar a nom de la persona amb discapacitat, que serà la titular de la targeta. En el cas de les persones menors d’edat i de les persones amb incapacitat d’obrar, el pare, la mare, o el tutor legal actuarà en representació, i per tant farà constar les seves dades en l’apartat de representant i signarà la sol·licitud.

2.- TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU

Persones físiques o jurídiques del municipi de Cunit titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat

Tramitació de l’expedient?

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

1.- TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Per a la sol·licitud o renovació de la targeta

 • DNI de la persona titular
 • Una fotografia mida carnet de la persona titular
 • Volant d’empadronament
 • Fotocopia compulsada, o be original i fotocopia, del certifica de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat o que té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus
 • Documentació acreditativa de la representació legal (excepte en el cas de mare o pare)
 • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocopia, del permís de conduir en cas de titular conductor/-a del vehicle

En cas de pèrdua, robatori

 • Fotografia mida carnet de la persona titular
 • Denuncia de robatori

En cas de deteriorament de la targeta

 • Fotografia mida carnet de la persona titular
 • S’ha de presentar la targeta deteriorada en el moment de recollir la nova

Recollida de la targeta: Si la persona que recull la targeta no és el sol·licitant, haurà de presentar el seu document d’identitat, una autorització signada, acompanyada de la fotocopia del document identitat de la persona que autoritza.

2.- TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU

Fotocopia compulsada, o be original i fotocopia del permís de circulació del vehicle. Fotocopia compulsada, o be original i fotocopia de la fitxa tècnica del vehicle on consti la matricula i que és un vehicle adaptat per al transport col·lectiu

Recollida de la targeta: Si la persona que recull la targeta no és el sol·licitant, haurà de presentar el seu document d’identitat, una autorització signada, acompanyada de la fotocopia del document identitat de la persona que autoritza.

Termini per resoldre la sol·licitud? Termini màxim per a emetre la resolució de concepció o denegació es de 4 mesos

Qui resol? Decret d’alcaldia

Òrgan Tramitador: Departament de Serveis Socials

Quin cost té? Gratuït

Fonaments Legals

 • Decret 97/2002, de 5 de març sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda (DOGC num 3602 de 25 de març de 2002)
 • Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE de 4 de juny de 1998
 • Recomanació de la Unió europea 2008/205/CE de 3 de març de 2008
 • Ordenances municipals

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent