DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITAT 

Descripció

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, inclosa a l’annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i declara, sota la seva responsabilitat que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Tipus d’alta

 • Nova activitat.
 • Modificació substancial d’una activitat existent.

 Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat autoritzada que, comporti un augment de la superfície, de la distribució de l’activitat, de les instal·lacions o de la classificació normativa de la mateixa.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la declaració responsable?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini de la sol·licitud

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme, si aquestes estan subjectes a llicència d’obres, o bé amb la comunicació prèvia obres a realitzar conjuntament amb la comunicació d’obertura de l’activitat.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Disposar de llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc).
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiments, signat per un tècnic competent.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació que cal presentar?

La sol·licitud de declaració responsable s’ha de presentar davant l’ajuntament, amb la documentació següent:

 1. Model instància obertura activitats.
 2. Certificat tècnic, signat tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

Conjuntament amb la declaració responsable s’haurà de presentat l’acreditació d’haver finalitzat les obres mitjançant la presentació del certificat final d’obres o la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Si s’escau incoació expedient d’esmena de deficiències o mancances de requisits legals d’acord amb l’article 7 d la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la declaració responsable, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Altra informació d’interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà el termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de  dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Activitats innòcues.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent