HABITATGES ÚS TURÍSTIC

Descripció
Mitjançant la Declaració responsable d’obertura d’habitatge d’ús turístic el propietari o gestor autoritzar en el seu nom posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses a l’annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i declara, sota la seva responsabilitat que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa de la documentació necessària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
Què és un habitatge d’ús turístic?

És aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d’un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l’any.

Qui és el titular de l’activitat turística?

El titular de l’activitat és el propietari de l’habitatge, encara que la seva comercialització es pugui encarregar a un gestor.

Quines condicions ha de tenir l’habitatge per poder ser destinat a ús turístic?

L’habitatge s’ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

 • Disposar de la cèdula d’habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.
 Què s’ha de fer per legalitzar l’ús turístic de l’habitatge?

Abans de començar l’activitat d’habitatge d’ús turístic cal presentar davant l’Ajuntament del municipi on s’ubica l’habitatge una declaració de responsable d’inici d’activitat degudament formalitzada pel propietari, i pel gestor en el seu cas.

Tramitació

Documentació que cal presentar?

La sol·licitud de declaració responsable HUT s’ha de presentar davant l’ajuntament, amb la documentació següent:

 •  Model instància HUT.

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Si s’escau incoació expedient d’esmena de deficiències o mancances de requisits legals d’acord amb l’article 7 d la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la declaració responsable, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Comunicació prèvia per activitat de lloguer d’apartament turístics.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent