Descripció:

És el tràmit mitjançant el qual es presenta còpia del document acreditatiu de la transmissió d’un bé immoble per tal de complir amb la preceptiva obligació de declaració de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (més conegut com a plusvàlua).

En els casos de transmissions mortis causa (art. 110 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tramitació:

Qui l’ha de presentar?

– El subjecte passiu que és:

 • El transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses. Si el transmitent és una persona física no resident a Espanya, l’adquirent serà l’obligat al pagament.
 • El donatari o persona que rep els béns, en les donacions.
 • Els hereus o legataris, és a dir, les persones que reben els béns, en les transmissions per causa de mort.

Quan s’ha de presentar?

  • En casos de compravenda i dació en pagament : Dins els 30 dies hàbils
  • En casos d’herència: Abans de transcorreguts sis mesos des de la data de defunció del/la causant, prorrogables fins a un any, prèvia sol·licitud del subjecte passiu abans que finalitzi el termini.
  • Si la declaració no es presenta en els terminis fixats, pot donar lloc a l’exigibilitat de recàrrecs per extemporaneïtat, segons l’article 27 de la LGT.

Documentació a aportar

 • Escrit acompanyant còpia de l’escriptura de compravenda o acceptació d’herència.
 • En el casos de sol·licitud de pròrroga per no haver acceptat, dintre el termini, l’herència: escrit acompanyant certificat de defunció.

Quin cost té?

No és un import fixe, sinó que s’ha de calcular en cada cas, depèn del valor cadastral i dels anys complerts que han passat entre la compra i la venda o defunció.

Qui resol?

L’Alcalde/essa-President/a de la Corporació municipal.

Òrgan tramitador

Departament d’administració tributària.

Fonaments legals

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de obres, activitats y serveis dels ens locals.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats