CONSULTA PRÈVIA ACTIVITATS

Descripció

Procediment administratiu a través del qual les persones i empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar una consulta prèvia sobre la classificació i/o qualificació urbanística de l’activitat.

Com fer el tràmit?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques, donades d’alta a l’impost d’activitats econòmiques, o el seu representant legal (en aquest cas ha d’estar degudament autoritzat) que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

També ho poden sol·licitar entitats sense ànim de lucre, les cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció o qualsevol entitat sempre que aquesta activitat estigui subjecte a intervenció administrativa.

Documentació que s’ha d’aportar

  • Model instància consulta prèvia activitats (es formalitza per via telemàtica).

Normativa aplicació: 

  • Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
  • Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Taxa

 No hi ha taxa.

 Resolució i termini de resolució

No hi ha resolució.

La presentació de la comunicació faculta a l’administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen i per a dur a terme qualsevol activitat de comprovació i inspectora.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès

La consulta prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

 

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats