CONSULTA PRÈVIA CLASSIFICACIÓ ACTIVITATS

Descripció

Procediment administratiu a través del qual les persones i empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.

La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’ésser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Tipus d’alta

 • Nova activitat.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la consulta prèvia classificació activitats?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini de la sol·licitud 

Prèviament a l’inici de l’activitat.

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Documentació que cal presentar?

 1. Dades més significatives que defineixen l’activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment. Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.

Tramitació de l’expedient?

 1. Informe tècnic de classificació de l’activitat.
 2. Remissió informe tècnic mitjançant ofici.

Termini de resolució

Es procedirà a la resposta en el termini màxim d’un mes.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent