COMUNICACIÓ PRÈVIA OBERTURA

Descripció

Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica inclosa en:

 • Llei 18/2020 del 28 de desembre de facilitació de l’activitat econòmica.
 • Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives apartats;
 1. La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 2. Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
 3. Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I del Decret 112/2010.

Tipus d’alta

– Nova activitat.

– Modificació substancial de l’activitat per la qual s’ha obtingut la llicència.

Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat autoritzada que, comporti un augment de la superfície, de la distribució de l’activitat, de les instal·lacions o de la classificació normativa de la mateixa.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la comunicació prèvia?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

La comunicació ha de formalitzar-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si s’escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per les altres llicències sectorials necessàries.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Disposar de llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc).
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació que cal presentar?

La sol·licitud de règim de comunicació s’ha de presentar davant l’ajuntament, amb la documentació següent:

 1. Model instància obertura activitats.
 2. Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent que li sigui d’aplicació, signat per un tècnic competent (més de 120 m2)
 3. Certificat tècnic, signat tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat (menys de 120 m2)

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada.
 3. Informes facultatius i preceptius, quan siguin necessaris.
 4. Resolució mitjançant Decret d’Alcaldia.
 5. Notificació i comunicació.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4399/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat al Regidor de l’àrea de territori.

Termini per resoldre la sol·licitud?

La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament el canvi de titularitat,  s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos, per Decret de l’alcaldia i a comptar des del dia hàbil següent al de l’entrada de la sol·licitud en el Registre.

El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a l’esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

Altra informació d’interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà el termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de  dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Comunicació prèvia activitats recreatives i espectacles públics.

Activitats annex III (Llei 20/2009).

Activitats innòcues.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i del procediment administratiu comú.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, del 6 de juliol.
 • Llei 18/2020 del 28 de desembre de facilitació de l’activitat econòmica.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010 de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats