La finalitat principal de la Llei 18/2020 de 28 de desembre és impulsar i facilitar l’activitat econòmica a l’entorn digital, per fer possible una relació entre l’administració i els titulars de les activitats econòmiques més àgil i eficient, reduint càrregues administratives a les empreses i professionals i simplificant el marc d’intervenció pública.

L’obertura dels establiments detallats a l’annex d’aquesta llei consisteix en posar en coneixement de l’administració pública competent l’inici o modificació substancial d’una activitat mitjançant una comunicació, que ha d’anar acompanyada d’un projecte tècnic i certificat acreditatiu del compliment dels requisits normatius signat per tècnic/a competent.

No es pot presentar la comunicació d’inici d’una activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l’activitat establerta per la normativa sectorial finalitzi favorablement.

Al següent enllaç es pot accedir a la Llei 18/2020 de 28 de desembre i al seu annex on es disposa de la taula de classificació de les activitats que identifica la documentació tècnica a presentar en la comunicació d’inici o modificació substancial de l’activitat (vegeu la columna corresponent a “projecte tècnic  + certificat ”) i si es requereix el tràmit previ de sol·licitud d’informe de prevenció  d’incendis abans de realitzar la comunicació de l’activitat:

LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. (gencat.cat)

A títol orientatiu es descriuen les principals activitats sotmeses al règim de comunicació segons la Llei 18/2020 de 28 de desembre.

 • Magatzems.
 • Restaurants, Bars, Bars Restaurants.
 • Establiments de menjars que disposen d’espai per a la consumició.
 • Tavernes.
 • Saló banquets.
 • Si la superfície construïda és < 500 m² i un aforament < 500 persones:
  • Discoteques.
  • Saló banquets.
  • Bars musicals.
  • Sales de ball.
  • Restaurants musicals.
  • Cafè teatre i cafè concert.
  • Sala de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.
  • Karaoke.
  • Discoteques de joventut.
  • Sala de concert.
 • Si la superfície construïda > 120 m² i ≤ 750 m² (en establiments situats sota edificis de qualsevol ús).  En els altres casos si la Superfície construïda > 120 m² i ≤ 2000 m²:
  • Fruiteries i verduleries, carnisseries (sense obrador), estancs, peixateries, supermercats, fleques, pastisseries.
  • Ferreteries, botigues de joguines, floristeries, botigues de roba, sabateries, establiments d’animals de companyia, llibreries, joieries, perruqueries i centres d’estètica.
  • Activitats de venda i  manteniment d’accessoris de vehicles a motor, motocicletes, maquinària industrial, d’aparells domèstics, …
  • Activitats postals i correus.
  • Venda i reparació d’equips informàtics.
  • Reparació de motocicletes i bicicletes.
  • Menjars preparats sense consum a l’establiment.
  • Activitats de fotografia.
  • Activitat de rentatge i neteja de peces tèxtils  de pell (excepte les bugaderies industrials que se sotmeten a la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats).
  • Activitat d’estudi de tatuatges i pírcings.
  • Fleques amb forn de potència <7,5 kw (Les fleques amb forn de potència > 7,5 kw estan regulades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats).
 • Si la superfície construïda > 120 m²  i ≤ 2000 m²  i l’alçada d’evacuació és ≤ 15m:
  • Activitats de formació (esportives, d’idiomes, de belles arts, de teatre, de música, autoescoles,…)
 • Si la superfície construïda > 120 m²:
  • Menjars preparats sense consum a l’establiment.
  • Activitats esportives (explotació instal·lacions,…)
  • Activitats mèdiques i odontològiques (se n’exclouen els hospitals, les clíniques i els establiments sanitaris amb ingrés de pacients regulats amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre (codi 12.25)
  • Altres activitats sanitàries no realitzades en hospitals (podologia, optometria, fisioteràpia, consultoris privats,…)
 • Si la superfície construïda és  > 500 m²:
  • Activitats immobiliàries, administratives , assessories, consultories, etc.
  • Activitats professionals, científiques i tècniques, arquitectures, enginyeries, etc.
  • Agències de viatges.
  • Activitats de neteja.
  • Activitats de jardineria.
  • Activitats associatives diverses.

La presentació de la comunicació acompanyada de la documentació, habilita de manera immediata per l’exercici de la activitat sota la responsabilitat del seu titular i alhora faculta a l’administració per a dur a terme qualsevol activitat de comprovació i inspectora.

Com fer el tràmit?
Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques, donades d’alta a l’impost d’activitats econòmiques, o el seu representant legal (en aquest cas ha d’estar degudament autoritzat) que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

També ho poden sol·licitar entitats sense ànim de lucre, les cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció o qualsevol entitat sempre que aquesta activitat estigui subjecte a intervenció administrativa.

Documentació que s’ha d’aportar
 • Comunicació de la persona titular de l’activitat (es formalitza per via telemàtica).
 • Certificat tècnic de la posada en funcionament de l’activitat signat per un/a tècnic/a competent (segons Model de certificat tècnic de la Generalitat de Catalunya).
 • Projecte tècnic justificatiu del compliment normatiu de l’activitat, redactat i signat per un/a tècnic/a competent.
 • Declaració jurada del/de la tècnic/a projectista en el cas que la documentació tècnica no estigui visada o verificada pel col·legi professional.
 • Si es tracta d’una activitat recreativa o d’espectacles públics caldrà adjuntar a la comunicació una declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Si es tracta d’establiments inclosos dins de l’art 46 del decret 112/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, o qualsevol altra norma que la substitueixi, modifiqui o la complementi, caldrà adjuntar a la comunicació un pla d’autoprotecció.
 • Si es tracta d’establiments inclosos a l’art 42 del decret 112/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, o qualsevol altra norma que la substitueixi, modifiqui o la complementi, amb un aforament superior a 150 persones caldrà adjuntar a la comunicació una memòria de seguretat.
 • Si es tracta d’activitats minoristes d’alimentació caldrà presentar, prèviament o simultàniament a la comunicació, la memòria sanitària (Model memoria sanitaria) i la declaració de responsable d’inici d’una activitat minorista d’alimentació (Model declaració responsable sanitària) per a la seva inscripció municipal.
  • Les principals activitats minoristes d’alimentació en què es realitzen activitats de producció, elaboració, transformació, conservació, emmagatzematge, distribució, venda i/o servei d’aliments són: Bars, Bars Restaurants, Restaurants, elaboració de menjars, peixateries, bacallaneries, carnisseries, cansaladeries, xarcuteries, fleques, pastisseries, xurreries, fruiteries, verduleries, venda de llegum cuits, congelats, queviures, supermercats, ovateries, gelateries, herbodietètiques, parafarmàcies , llaminadures, etc…

Requisits previs a la presentació de la comunicació:

Abans de la presentació de la documentació per l’inici o modificació d’una activitat cal tenir present el següent:

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
 • L’activitat ha de ser compatible amb el planejament urbanístic. El titular ha de comprovar que l’activitat que vol desenvolupar en un establiment, solar, etc. es pot implantar d’acord amb les normes urbanístiques i/o sol·licitar un certificat de compatibilitat urbanística.
 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l’exercici de l’activitat.
 • Si es tracta d’activitats d’establiments destinats amb pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing regulats pel Decret 90/2008 de 22 d’abril o norma que la substitueixi, previ a la  presentació de la comunicació de l’activitat, cal disposar de l’autorització sanitària municipal.
 • Si es tracta d’activitats que estiguin dins de l’annex 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis o norma que la substitueixi o modifiqui, previ a la  presentació de la comunicació d’inici de l’activitat, cal obtenir:
  • L’informe previ de prevenció d’incendis el qual s’ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació d’una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  • Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà presentar a l’ajuntament, el certificat tècnic d’adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis (formulari SP09 del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya ) i l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emesa per una entitat d’inspecció i control acreditada per la Generalitat de Catalunya.
 • Si es tracta d’establiments inclosos al decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, o qualsevol altra norma que la substitueixi, modifiqui o la complementi, previ a la  presentació de la comunicació d’inici de l’activitat, s’haurà de presentar el pla d’autoprotecció a l’òrgan de l’administració pública competent en matèria de protecció civil per tal de disposar-ne l’homologació.
Normativa aplicació: 
 • Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
 • Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica.

Taxa

La taxa establerta a l’ordenança fiscal 3.03

Resolució i termini de resolució

No hi ha resolució.

La presentació de la comunicació faculta a l’administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen i per a dur a terme qualsevol activitat de comprovació i inspectora.

Silenci administratiu

No opera.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

Si, després de fer la comprovació documental o la inspecció, es constata l’incompliment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan competent ha d’iniciar d’ofici el procediment d’esmena.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Tràmits associats