Tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquest tràmit serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

El nou titular ha de comunicar per mitjans electrònics a l’administració les dades necessàries a través dels mitjans habilitats i ha de manifestar explícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents a l’habilitació que té l’activitat i que es subroga en els drets i obligacions derivades de la comunicació prèvia.

La titularitat administrativa de l’activitat no pressuposa cap pronunciament pel que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars o a llurs drets sobre l’establiment on s’exerceix. Si hi ha dubtes o discrepàncies que no hagin estat resolts per la jurisdicció competent, es presumeix que les persones que acreditin la titularitat de la possessió de l’establiment on s’exerceix l’activitat en són els titulars administratius.

Aquest tràmit no implica variació de l’activitat ni la legalització d’ampliacions o modificacions del’establiment.

Com fer el tràmit?
Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques, donades d’alta a l’impost d’activitats econòmiques, o el seu representant legal (en aquest cas ha d’estar degudament autoritzat) que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

També ho poden sol·licitar entitats sense ànim de lucre, les cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció o qualsevol entitat sempre que aquesta activitat estigui subjecte a intervenció administrativa.

Requisits previs a la presentació de la comunicació:
El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

Normativa aplicació: 
  • Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
  • Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica.
  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i lesactivitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Taxa

La taxa establerta a l’ordenança fiscal 3.03

Resolució i termini de resolució

No hi ha resolució.

La presentació de la comunicació faculta a l’administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen i per a dur a terme qualsevol activitat de comprovació i inspectora.

Silenci administratiu

No opera.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

Si, després de fer la comprovació documental o la inspecció, es constata l’incompliment de qualsevol requisit material relatiu a l’activitat comunicada, l’òrgan competent ha d’iniciar d’ofici el procediment d’esmena.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Tràmits associats

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats