Descripció

És un document emès per l’Ajuntament de Cunit que certifica l’empadronament de la persona sol·licitant, tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Tramitació

Qui pot sol·licitar el certificat?

 • Qualsevol persona major de 18 anys empadronada en el domicili.
 • Menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys empadronats en el domicili
 • Representants degudament autoritzats  (Model Núm. 1)
 • En cas de menors d’edat, el pare/mare o tutor/tutora sempre que estigui empadronat/da en el mateix domicili (en cas contrari s’haurà d’aportar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor)

Quan es pot sol·licitar el certificat? En qualsevol moment

Quin cost té? D’acord amb l’ordenança fiscal vigent.

Quant triga la tramitació? Aquest document es podrà recollir en el termini de 2-3 dies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Formes de tramitació :

La tramitació serà presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Impresos i documentació que cal aportar ( ORIGINAL I CÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ )

 1. Instància general de l’Ajuntament de Cunit degudament emplenada en què es sol·licita l’emissió del certificat
 2. Documents que acreditin la identitat de les persones :

Si es presenta la persona interessada haurà de presentar la següent documentació :

Majors d’edat o menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys:

 • DNI, passaport o permís de conduir si es tracta de ciutadanes i ciutadans espanyols,
 • Targeta de residència (en vigor), passaport (en vigor) o document nacional d’identitat (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans comunitaris
 • NIE/targeta de residència o passaport (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans no comunitaris.

En cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document que identifiqui la persona.

Si es presenta un representant:

 • Autorització de la persona sol·licitant (Model Núm. 1)
 • DNI de la persona sol·licitant
 • DNI de la persona representant

Menors d’edat :

 • Original del DNI del pare/mare o tutor, sempre que estigui empadronat en el mateix domicili( en cas contrari s’haurà d’aportar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor )

Persones incapacitades:

 • Original del document d’identitat de la persona interessada i de la persona tutora o representant legal, i del document que acrediti la representació

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent