Descripció

És un document emès per l’Ajuntament de Cunit que certifica l’empadronament de la persona sol·licitant, juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Tramitació

Qui pot sol·licitar el certificat?

  • Qualsevol persona major de 18 anys empadronada en el domicili.
  • Menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys empadronats en el domicili
  • Representants degudament autoritzats (Model Núm. 1)
  • En el cas de menors d’edat, el pare/mare o tutor/tutora sempre que estigui empadronat en el mateix domicili ( en cas contrari s’haurà de portar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custodia del menor )

Quan es pot sol·licitar el certificat?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

D’acord amb l’ordenança fiscal vigent.

Quan triga la tramitació?

Aquest document es podrà recollir en el termini de 1-2 dies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

 

Formes de tramitació :

La tramitació serà presencial en l’oficina d’atenció a la ciutadania situada al carrer Major núm.12 de Cunit.

Documentació que cal aportar ( ORIGINAL I CÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ )

  1. Instància general de l’Ajuntament de Cunit degudament emplenada sol·licitant l’emissió del certificat.

Documents que acreditin la identitat de les persones :

Si es presenta l’interessat haurà de presentar la següent documentació:

– Majors d’edat o menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys:

a) DNI, passaport o permís de conduir si es tracta de cuitadans espanyols

b) targeta de residència ( en vigor ), passaport ( en vigor ) o document nacional d’identitat en vigor si es tracta de cuitadans comunitaris

c) NIE/tarjeta de residència o passaport en vigor si es tracta i ciutadans no comunitaris.

En el cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document que identifiqui a la persona.

Si es presenta un representant:

  • Autorització del sol·licitant (Model Núm. 1)
  • DNI del sol·licitant
  • DNI del representant

Menors d’edat:

  • Original del DNI del pare/mare o tutor, sempre que estigui empadronat en el mateix domicili (en cas contrari s’haurà de portar original de la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor).

Persones incapacitades:

  • Original del document d’identitat de l’interessat i del tutor o representant legal, i del document que acrediti la representació.

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent