ALTA CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA

Descripció

Tramitació del registre al cens municipal d’animals domèstics.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar

Està obligada a efectuar la inscripció al registre municipal d’animals de companyia, tota persona que sigui titular d’un animal domèstic que resideix habitualment en el domicili dels propietaris. Els animals a inscriure son tots els que siguin domèstics, habitualment gossos i gats, però també s’han d’inscriure cobaies, conills, hàmsters, fures, cavalls, ponis, guarans aus, rèptils i peixos. Aquest tràmit és independent de la tramitació de la llicència d’animals potencialment perillosos.

Tramitació de l’expedient

Efectuar l’alta al registre municipals d’animals de companyia. És necessària la presentació de la següent documentació :

  1. Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: Nom i Cognoms. Document Nacional d’Identitat. Domicili i telèfon.
  2. Dades de l’animal: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema utilitzat d’identificació. Codi d’identificació. Domicili habitual de l’animal.
  3. Document acreditatiu de la identificació.
  4. En cas, de gossos classificats com a potencialment perillosos, s’haurà de tramitar adjunta la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

Termini per resoldre la sol·licitud

3 mesos

Qui resol

No te resolució. Te efecte de registre, similar al padró d’habitants.

Òrgan Tramitador

Departament Medi Ambient i Sostenibilitat – OAC

Quin cost té

Fixat per l’ordenança corresponent i que correspon al cost de la placa. Cal complimentar l’autoliquidació.

Fonaments Legals

  • Decret legislatiu 2/2008 de 15 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
  • Ordenança 1.8 reguladora de la tinença d’animals domèstics. El Capítol III regula específicament la identificació i inscripció dels animals.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats