BAIXA O MODIFICACIÓ CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA

Descripció

Tramitació baixa al registre al cens municipal d’animals domèstics.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar

Està obligada a efectuar la baixa al registre municipal d’animals de companyia, tota persona que sigui titular d’un animal domèstic que resideix habitualment en el domicili dels propietaris. Els animals a donar de baixa son tots els que siguin domèstics, habitualment gossos i gats, però també s’han d’inscriure cobaies, conills, hàmsters, fures, cavalls, ponis, guarans aus, rèptils i peixos.

Efectuar la baixa al registre municipals d’animals de companyia. És necessària la presentació de la següent documentació :

  1. Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: Nom i Cognoms. Document Nacional d’Identitat. Domicili i telèfon.
  2. Document acreditatiu de la baixa.

Termini per resoldre la sol·licitud

3 mesos

Qui resol

No te resolució. Te efecte de registre, similar al padró d’habitants.

Òrgan Tramitador

Departament Medi Ambient i Sostenibilitat – OAC

Fonaments Legals

  • Decret legislatiu 2/2008 de 15 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
  • Ordenança 1.8 reguladora de la tinença d’animals domèstics. El Capítol III regula específicament la identificació i inscripció dels animals.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats