CANVI DE TITULARITAT

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquest tràmit serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.

No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolta l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat fins que no hagi una resolució ferma.

No es podran transmetre la llicència, comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar sigui limitat o s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats.

El canvi de titularitat es presenta un cop finalitzades les obres de poca entitat (reformes cuina, bany, enrajolat i/o aplacat de parets, pavimentat, pintat i/o estucat, substitució, reparació o millora d’instal·lacions bàsiques, etc.) que es correspondrien a la comunicació d’obres CO1.

Tipus d’alta

Canvi de titularitat.

Tramitació

Qui pot sol·licitar el canvi titularitat?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

Si es produeix la transmissió sense efectuar la tramitació corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d’una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l’activitat subjecte a llicència comunicació o declaració responsable.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Disposar de llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc).
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiments, signat per un tècnic competent.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Documentació que cal presentar?

 1. Model instància canvi titularitat.
 2. Certificat tècnic, signat tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat en el supòsit de canvi d’ubicació.

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada.
 3. Informes facultatius i preceptius, quan siguin necessaris.
 4. Resolució mitjançant Decret d’Alcaldia.
 5. Notificació i comunicació.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4399/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat al Regidor de l’àrea de territori.

 Termini per resoldre la sol·licitud?

La resolució per la qual s’atorgui o denegui motivadament el canvi de titularitat,  s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos, per Decret de l’alcaldia i a comptar des del dia hàbil següent al de l’entrada de la sol·licitud en el Registre.

El termini per a dictar resolució restarà suspès durant el temps atorgat al peticionari per a l’esmena de la sol·licitud o de les deficiències de la documentació presentada, o manca de documentació complementària.

 Altra informació d’interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà el termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de  dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Canvis de nom.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i del procediment administratiu comú.
 • Decret 112/2010. De 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, del 6 de juliol.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats