Descripció:

És el tràmit mitjançant el qual l’interessat demana que siguin emesos a nom seu els rebuts corresponents als diferents tributs que li corresponguin (IBI, Taxa de residus, Gual, etc.)

Tramitació:

Qui l’ha de presentar?

  • El subjecte passiu que és qui adquireix la finca.

Quan s’ha de presentar? Documentació a aportar

– Escrit acompanyant còpia del document que acredita la titularitat de la finca.

Quin cost té?

No té cap cost.

Qui resol?

L’Alcalde/essa-President/a de la Corporació municipal.

Òrgan tramitador

Departament d’administració tributària.

Fonaments legals

  • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de obres, activitats y serveis dels ens locals.

Models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent