BAIXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

Descripció

Baixa d’ocupació via pública amb taules i cadires de manera complementària a l’activitat dels establiments comercials en general i de restauració en particular.

 

Tramitació

Qui pot sol·licitar la baixa de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Documentació que cal presentar?

  • Instància

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

No obstant això, per delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant Decret número 4399/2012, de data 28 de desembre de 2012, aquesta competència s’ha delegat al Regidor de l’àrea de territori.

 Termini de  resolució

El termini per notificar els certificats és el de un mes, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

  • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
  • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Ordenança 1.22 reguladora de la instal·lació de terrasses en espais públics i privats en el terme municipal de Cunit.

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats