Descripció:

És el tràmit mitjançant el qual es renuncia a la llicència per a la reserva d’un espai a l’accés de l’aparcament d’un habitatge (unifamiliar o plurifamiliar).

Tramitació:

Qui el pot demanar?

 • Per als habitatges unifamiliars : Qualsevol dels co-titulars de la finca.
 • Per als habitatges plurifamiliars : Un representant de la comunitat de propietaris.

Documentació a aportar

 • Per als habitatges unifamiliars : Emplenar la sol·licitud.
 • Per als habitatges plurifamiliars :
  • Sol·licitud
  • Còpia de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris en la que s’acorda aquesta sol·licitud.
  • Lliurament de la placa de gual.
 • Per a espais que no constitueixin una comunitat de propietaris però que tinguin una entrada comú :
  • Sol·licitud
  • Conformitat de tots els propietaris que hi tinguin accés.
  • Lliurament de la placa de gual.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?

No hi ha cost

Termini per a resoldre la sol·licitud?

Un mes.

Qui resol?

L’Alcalde/essa-President/a de la Corporació municipal.

Òrgan tramitador

Departament d’administració tributària.

Fonaments legals

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
 • Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de obres, activitats y serveis dels ens locals.
 • Ordenança fiscal núm. 3.14 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 • Ordenança fiscal 3.4 reguladora de la taxa per la utilització de l’escut, nom i logotip del municipi en plaques, patents i altres distintius

Observacions

La baixa de gual té efectes a partir del trimestre següent a aquell en que s’ha produït la sol·licitud.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats

Nota: Per tal de poder fer la tramitació electrònica has de descarregar el model corresponent i adjuntar-lo a la instància genèrica o procediment electrònic corresponent