BAIXA ACTIVITAT 

Descripció

Els propietaris dels locals comercials hauran de comunicar el tancament de l’activitat que s’està exercint i adjuntar la documentació següent:

  • Baixa impost activitats econòmiques (IAE) presentada a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT).
  • Altra documentació que es cregui oportuna.

Tramitació

Qui pot sol·licitar la baixa de l’activitat?

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Tramitació de l’expedient?

Verificació formal de la documentació presentada.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fonaments Legals

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
  • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Ordenança 4.4 pel preu públic pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques.
  • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats