Descripció

És un tràmit en el qual el resident sol·licita la inscripció al padró municipal d’habitants del municipi de Cunit. Tota persona que viu a Espanya té l’obligació d’inscriure’s al padró del municipi en el qual resideix de forma habitual ( art.15 de la llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ).

Tipus d’alta

-Per naixement

-Per canvi de residència

-Per omissió: persones que no consten empadronades a cap municipi o bé desconeixen l’esmentat fet.

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’empadronament?

 • Qualsevol persona major de 18 anys que visqui habitualment al municipi de Cunit
 • Menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys que visquin habitualment al municipi de Cunit
 • Representants degudament autoritzats.  Les autoritzacions es faran de forma presencial o be a través de la seu electrònica mitjançant el tràmit AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ que es troba a la secció de població i territori.

Quan es pot sol·licitar l’empadronament?

En qualsevol moment

Termini per resoldre la sol·licitud? L’alta en padró municipal d’habitants es produeix mitjançant l’emissió del corresponent acte administratiu i el termini màxim per a la seva emissió és de tres mesos, si bé i sempre que la sol·licitud i documentació presentada no generin dubtes en quant a l’acreditació de les dades necessàries per a l’empadronament aquest tindrà lloc de manera immediata.

Qui resol? L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

Òrgan tramitador: Oficina d’Atenció Ciutadana ( Unitat Padró d’Habitants ).

Quin cost té? És gratuït.

Formés de tramitació:

 1. Presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal, situada al carrer Major núm.12 de Cunit. Tota la documentació a presentar seran ORIGINALS en vigor.

El formulari de sol·licitud s’omplirà a les oficines de l’OAC i es signarà pel sol·licitant de l’alta o canvi de domicili i per totes les persones majors d’edat que també ho sol·licitin.

 1. Telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat a l’apartat Població i Territori

 

Documents que acreditin la identitat de les persones:

Per la persona interessada,

Majors d’edat o menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys:

 • DNI (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans espanyols
 • Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (en vigor), acompanyat de passaport (en vigor) o document nacional d’identitat (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans comunitaris
 • NIE/targeta de residència o passaport (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans no comunitaris.

En cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document que identifiqui la persona.

Menors d’edat :

 • Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI si està en possessió d’aquest ( és obligatòria la tinença del DNI pels majors de 14 anys )
 • Original del DNI del pare/mare o persona tutora
 • En cas de separació conjugal, tutela i/o acolliment: resolució judicial, conveni regulador on consti la guarda i custòdia del menor, i declaració responsable amb resolució judicial (Model núm 6.a), l’esmentada declaració s’haurà de presentar també quan el menor no s’empadroni amb els dos progenitors. En cas de no existir resolució judicial s’adjuntarà (Model núm 6.b))
 • Si els menors d’edat no s’empadronen amb el pare, la mare o la persona tutora, cal l’autorització específica d’aquests últims ( Model núm 7 )

Persones incapacitades:

 • Original del document d’identitat de la persona interessada i de la persona tutora o representant legal, i del document que acrediti la representació.

Documents que acreditin l’ocupació de l’habitatge

 • Si l’habitatge és de propietat: s’ha d’aportar l’original de l’escriptura de propietat o, en cas de no disposar d’aquest document, la còpia simple. (Sempre que sigui possible es comprovarà per part del propi Ajuntament.)
 • Si l’habitatge és d’arrendament: s’ha d’aportar l’original del contracte de lloguer vigent de l’habitatge (pels contractes que tinguin data de vigència superior a 6 mesos i els prorrogats, s’haurà d’acreditar que es continua amb la relació contractual amb l’habitatge mitjançant la presentació del document de pròrroga i el darrer rebut del pagament del lloguer o un rebut recent del pagament del consum d’un servei fix de l’habitatge )
 • En cas de sol·licitar l’alta a un domicili on ja hi consten persones empadronades, qui sol·licita l’alta al padró ha d’aportar l’autorització de la persona empadronada al domicili i que a la vegada ostenta el títol de propietat o contracte de lloguer. (Model Núm. 8)
 • En cas de sol·licitar l’alta a un domicili de que no s’ostenta títol de propietat o contracte de lloguer, serà necessari aportar autorització del propietari (Model núm 8.)
 • En cas de vivendes col·lectives ( geriàtrics, residències, convents…): s’haurà d’aportar l’autorització del director/a o responsable del centre degudament signada i segellada, amb la fotocòpia del document identificatiu.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
 • Resolució de 29 d’abril de 2020, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’INE i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 122, de 2 de maig de 2020)