Descripció

És un tràmit en el qual el resident sol·licita la inscripció al padró municipal d’habitants del municipi de Cunit. Tota persona que viu a Espanya té l’obligació d’inscriure’s al padró del municipi en el qual resideix de forma habitual ( art.15 de la llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ).

 

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’empadronament?

 • Qualsevol persona major de 16 anys que visqui habitualment al municipi de Cunit.
 • Representants degudament autoritzats.  Les autoritzacions es faran de forma presencial o bé a través de la seu electrònica mitjançant el tràmit AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ que es troba a la secció de Població i Territori.

Quan es pot sol·licitar l’empadronament?

En qualsevol moment

Termini per resoldre la sol·licitud?

L’alta en padró municipal d’habitants es produeix mitjançant l’emissió del corresponent acte administratiu i el termini màxim per a la seva emissió és de tres mesos, si bé i sempre que la sol·licitud i documentació presentada no generin dubtes en quant a l’acreditació de les dades necessàries per a l’empadronament aquest tindrà lloc de manera immediata.

Qui resol?

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal

Òrgan tramitador:

Oficina d’Atenció Ciutadana ( Unitat Padró d’Habitants ).

Quin cost té?

És gratuït.

Formés de tramitació:

 1. Presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, situada al carrer Major núm.12 de Cunit. Tota la documentació a presentar seran ORIGINALS en vigor.
 2. Telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat a l’apartat Població i Territori.

 

Documents que acreditin la identitat de les persones:

Per la persona interessada,

Majors de 16 anys:

 • DNI (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans espanyols.
 • NIE/Targeta de residència (en vigor), acompanyat de passaport (en vigor) o document nacional d’identitat (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans comunitaris.
 • NIE/Targeta de residència o passaport (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans no comunitaris.

En cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document amb fotografia per tal de poder identificar la persona.

Menors d’edat empadronats amb consentiment dels dos progenitors:

 • Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI si està en possessió d’aquest ( és obligatòria la tinença del DNI pels majors de 14 anys ).
 • Original del DNI del pare i la mare o persona tutora.
 • Consentiment dels dos progenitors. Caldrà que ambdós progenitors es presentin a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania per signar l’alta al Padró o aportant consentiment del progenitor que no vingui presencialment. (Model núm. 7)

Menors d’edat empadronats sense consentiment, ni autorització judicial, ni resolució judicial sobre guarda i custòdia:

 • Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI si està en possessió d’aquest ( és obligatòria la tinença del DNI pels majors de 14 anys ).
 • Original del DNI del pare i la mare o persona tutora.
 • Model núm. 6.b)

Menors d’edat empadronats sense consentiment, ni autorització judicial, amb resolució judicial sobre guarda i custòdia:

 • Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI si està en possessió d’aquest ( és obligatòria la tinença del DNI pels majors de 14 anys ).
 • Original del DNI del pare i la mare o persona tutora.
 • Model núm. 6.a)

Menors tutelats

 • Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI si està en possessió d’aquest ( és obligatòria la tinença del DNI pels majors de 14 anys ).
 • Original del DNI del pare i la mare o persona tutora.
 • Resolució judicial o administrativa corresponent.

 

Persones incapacitades:

 • Original del document d’identitat de la persona interessada i de la persona tutora o representant legal, i de l’autorització o resolució judicial que ho acrediti.

 

Documents que acreditin l’ocupació de l’habitatge

 • Si l’habitatge és de propietat: s’ha d’aportar  l’escriptura de propietat. (Sempre que sigui possible es comprovarà per part del propi Ajuntament.)
 • Si l’habitatge és d’arrendament: s’ha d’aportar l’original del contracte de lloguer vigent de l’habitatge (pels contractes que tinguin data de vigència superior a 6 mesos i els prorrogats, s’haurà d’acreditar que es continua amb la relació contractual amb l’habitatge mitjançant la presentació del document de pròrroga i el darrer rebut del pagament del lloguer o un rebut recent del pagament del consum d’almenys un subministrament: aigua, llum o gas ). Si el contracte està firmat a travès d’unes finques, API o representant del titular de l’habitatge, caldrà aportar l’autorització corresponent signada. Descarregar model clicant aquí.
 • En cas de sol·licitar l’alta a un domicili on ja hi consten persones empadronades, qui sol·licita l’alta al padró ha d’aportar l’autorització de la persona empadronada al domicili i que a la vegada ostenta el títol de propietat o contracte de lloguer. (Model Núm. 8)
 • En cas de sol·licitar l’alta a un domicili de que no s’ostenta títol de propietat o contracte de lloguer, serà necessari aportar autorització del propietari (Model núm. 8.)
 • En cas de vivendes col·lectives ( geriàtrics, residències, convents…): s’haurà d’aportar l’autorització del director/a o responsable del centre degudament signada i segellada, amb la fotocòpia del document identificatiu.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
 • Resolució de 3 de febrer de 2023, per la que es modifica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’INE i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 33, de 8 de febrer de 2023).