Descripció

És un tràmit en el qual el resident sol·licita la inscripció al padró municipal d’habitants del municipi de Cunit. Tota persona que viu a Espanya té l’obligació d’inscriure’s al padró del municipi en el qual resideix de forma habitual ( art.15 de la llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ).

Tipus d’alta

-Per naixement -Per canvi de residència -Per omissió : persones que no consten empadronades a cap municipi o bé desconeixen l’esmentat fet.

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’empadronament?
 • Qualsevol persona major de 18 anys que visqui habitualment al municipi de Cunit
 • Menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys que visquin habitualment al municipi de Cunit
 • Representants degudament autoritzats (Model Núm. 1)
Quan es pot sol·licitar l’empadronament? En qualsevol moment Termini per resoldre la sol·licitud? L’alta en en padró municipal d’habitants es produeix mitjançant l’emissió del corresponent acte administratiu i el termini màxim per a la seva emissió és de tres mesos, si bé i sempre que la sol·licitud i documentació presentada no generin dubtes en quant a l’acreditació de les dades necessàries per a l’empadronament aquest tindrà lloc de manera immediata. Qui resol? L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació municipal Òrgan Tramitador Departament de Secretaria de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana ( Unitat Padró d’Habitants ). Quin cost té? És gratuït. Formés de tramitació : La tramitació serà presencial a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana municipal situada al carrer Major núm.12 de Cunit. Impresos i documentació que cal aportar ( ORIGINAL I CÒPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ )
 1. Sol·licitud ( ha d’anar signada per totes les persones majors d’edat i en cas de menors d’edat o majors d’edat incapacitats, pels pares que ostentin la pàtria potestat o bé els representants legals ) Model Núm. 2: Alta per canvi de residència)
Model Núm. 3 :Alta per naixement) ( Model Núm. 4 :Alta per omissió) (  Model Núm. 5 : Canvi de domicili dins del municipi)

Documents que acreditin la identitat de les persones :

Si es presenta la persona interessada haurà de presentar la següent documentació : Majors d’edat o menors d’edat casats o emancipats majors de 16 anys:
 • DNI (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans espanyols
 • Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (en vigor), acompanyat de passaport (en vigor) o document nacional d’identitat (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans comunitaris
 • NIE/targeta de residència o passaport (en vigor) si es tracta de ciutadanes i ciutadans no comunitaris.
En cas de pèrdua o robatori dels documents identificatius cal presentar la corresponent denúncia acompanyada d’algun document que identifiqui la persona. Menors d’edat :
 • Llibre de família o certificat de naixement acompanyat del DNI si està en possessió d’aquest ( és obligatòria la tinença del DNI pels majors de 14 anys )
 • Original del DNI del pare/mare o persona tutora
 • En cas de separació conjugal, tutela i/o acolliment: resolució judicial , conveni regulador on consti la guarda i custòdia del menor, o bé declaració responsable ( Model Núm. 6 ) l’esmentada declaració s’haurà de presentar també quan el menor no s’empadroni amb els dos progenitors.
 • Si els menors d’edat no s’empadronen amb el pare, la mare o la persona tutora, cal l’autorització específica d’aquests últims ( Model Núm. 7 )
Persones incapacitades:
 • Original del document d’identitat de la persona interessada i de la persona tutora o representant legal, i del document que acrediti la representació
Alta en un lloc no reconegut com a vivenda Informe del treballador/a social on consti :
 • Que la persona interessada resideix habitualment al municipi de Cunit
 • La indicació de l’adreça que ha de constar en la inscripció padronal.
Si es presenta un representant de la persona interessada haurà de presentar la següent documentació :
 • Autorització de la persona interessada ( Model Núm. 1 )
 • Original del DNI de la persona sol·licitant
 • Original del DNI de la persona representant

Documents que acreditin l’ocupació de l’habitatge

  1. Si l’habitatge és de propietat : S’ha d’aportar l’original de l’escriptura de propietat de l’habitatge o, en cas de no disposar d’aquest document, la còpia simple.
  2. Si l’habitatge és d’arrendament :
   • S’ha d’aportar l’original del contracte de lloguer vigent de l’habitatge (pels contractes que tinguin data de fa més de 6 mesos i els prorrogats, s’haurà d’acreditar que es continua amb la relació contractual amb l’habitatge, mitjançant la presentació del document de pròrroga o el darrer rebut del pagament del lloguer o un rebut recent del pagament del consum d’un servei fix de l’habitatge )
  3. En cas de l’habitatge on ja hi figuren persones empadronades o no :
   • Si l’habitatge és de propietat : S’ha d’aportar l’autorització d’empadronament a tercers ( Model Núm. 8 )
   • Si l’habitatge és de lloguer : : S’ha d’aportar l’autorització d’empadronament a tercers ( Model Núm. 9 )
  4. En cas de vivendes col·lectives ( geriàtrics, residències, convents…) :
   • S’haurà d’aportar l’autorització del director/a o responsable del centre degudament signada i segellada, amb la fotocòpia del document identificatiu.

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
 • Resolució de 16 de març de 2015, per la que es publica la Resolució de 30 de gener sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015)