ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Descripció

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, són les activitats que es duen a terme esporàdicament, en establiments públics oberts al públic, que tenen llicència, autorització o comunicació prèvia, per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També ho són els que es duen a terme en espais oberts al públic i altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiment obert al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles públics o les activitats extraordinàries citades.

Tramitació

Qui pot sol·licitar l’activitat extraordinària?

Persona física i jurídica que exerceix o posseeix una activitat o diverses en un mateix centre o establiment, o bé que, per delegació, té un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o les activitats.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat per ella en qualsevol moment.

Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit.

Termini per sol·licitar l’activitat extraordinària

L’activitat extraordinària s’haurà de sol·licitar 20 dies hàbils abans de la seva realització.

En els casos en que es sol·liciti amb un termini inferior no es podrà autoritzar.

Requisits previs

 1. Sol·licitar prèviament o simultàniament autorització o aprofitament de béns de domini públic qual calgui.
 2. Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
 3. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes), si s’escau, d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat.

Altra informació d’interès

En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en el qual es faci constar que les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

Documentació que cal presentar?

1. Comunicació prèvia que inclogui la declaració responsable següent:

 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si s’escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el ris que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
 • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta

2. Model memòria d’acord amb l’article 113 del Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Tramitació de l’expedient?

 1. Verificació formal de la documentació presentada.
 2. Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada.
 3. Informes facultatius i preceptius, quan siguin necessaris.
 4. Resolució mitjançant Decret d’Alcaldia.
 5. Notificació i comunicació.

Qui resol?

El règim d’intervenció es produeix amb la comunicació, sense perjudici de les facultats de comprovació i verificació de l’administració municipal.

Òrgan Tramitador

Departament d’Activitats de la Corporació municipal – Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quin cost té?

Taxa 3.3. Prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats.

Autorització per activitat puntual i/o extraordinària a la via pública

Fonaments Legals

 • Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
 • Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2016, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

 

 

 

 

 

Models relacionats

Aquest tràmit no té models relacionats