Data inici de l'avís:  13 / 05 / 2020

Data fi de l'avís:  24 / 05 / 2020

Pel que fa a la tramitació d’expedients:

Imatge de Informació relativa als expedients d’obra durant la COVID-19 2D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues d’aquest.

És per aquest motiu que restarà suspesa la tramitació dels expedients d’obra en curs així com la de noves sol·licituds de llicència o de comunicació d’obres.

No obstant això, l’apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, preveu la possibilitat que l’òrgan competent pugui acordar mitjançant resolució motivada, la continuació del procediment en cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès i, pugui obtenir llicència urbanística i, si s’escau, iniciar l’obra.

Als efectes anteriors:

 • En expedients en curs, caldrà presentar una instància a través de la Seu Electrònica en la qual l’interessat manifesti la seva conformitat a què la tramitació de l’expedient no quedi suspesa.
 • En noves sol·licituds de llicència o comunicació d’obres, l’interessat haurà de manifestar la seva conformitat a què la tramitació de l’expedient no quedi suspesa i ho haurà de fer constar juntament amb la sol·licitud.

Pel que fa a l’execució de les obres:

Només es podran dur a terme aquelles obres que no comportin una intervenció en edificis existents en els quals s’hi trobin persones alienes a l’obra (ja sigui perquè hi resideixen, per motius laborals o qualsevol altre), com poden ser les obres de nova planta, les grans rehabilitacions o les que es duguin a terme en edificis buits, sempre que es garanteixin les mesures de seguretat pertinents.

No obstant, d’acord amb l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb les obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat, modificada per l’ordre SND/385/2020, de 3 de maig, s’estableix, amb caràcter general, la suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edifici existent, i es podran admetre excepcionalment, quan concorri algun dels supòsits següents:

 1. Quan pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de la delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones relacionades amb l’activitat de l’obra.
 2. Quan es tracti d’obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les que no hi tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:
  1. Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
  2. L’accés i la sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi al començament i a la finalització de la jornada laboral.
  3. Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVD-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 3. Treballs i obres puntuals que tinguin per finalitat reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com tasques de vigilància.
 4. En tots els casos exceptuats anteriorment es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a realitzar operacions puntuals de connexió amb altres xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

En qualsevol tipus d’obra, caldrà adoptar les mesures i condicions per garantir la salut dels treballadors i personal de l’obra i evitar la propagació del virus. Amb caràcter vinculant, caldrà donar compliment a les guies d’actuació, protocols, recomanacions i documents elaborats pel Ministeri de Sanitat, ja que és l’autoritat competent, en virtut del Reial Decret 463/2020 pel qual es va declarar l’estat d’alarma, les seves disposicions són d’obligat compliment per a tots els agents i treballadors que intervenen en les obres.

En aquest sentit, abans d’iniciar els treballs, el contractista haurà d’expressar si es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

Als efectes anteriors:

 • Quan es tracti d’execució d’obres en edificis existents, caldrà justificar que concorren algun dels supòsits previstos a l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, modificada per l’ordre SND/385/2020, de 3 de maig.
 • En qualsevol execució d’obra caldrà aportar declaració responsable del constructor respecte el compliment de les guies d’actuació, protocols, recomanacions i documents elaborats pel el Ministeri de Sanitat.
 • Els Estudis de Seguretat i Salut que es redactin a partir d’ara hauran de tenir en compte les afectacions derivades de la protecció enfront la COVID-19.

Pel que fa a l’ocupació de via pública per l’execució d’obra:

Les sol·licituds d’ocupació de via pública relacionades amb l’execució d’obres portarà implícita la conformitat a què la tramitació de l’expedient no quedi suspesa segons les determinacions de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020.