Data inici de l'avís:  28 / 05 / 2020

Data fi de l'avís:  30 / 06 / 2020

 

Informació relativa als expedients d’obra durant la COVID-19

Pel que fa a la tramitació d’expedients:

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues d’aquest.

És per aquest motiu que resta suspesa la tramitació dels expedients d’obra en curs així com la de noves sol·licituds de llicència o de comunicació d’obres i, només en el cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès, l’òrgan competent podrà acordar mitjançant resolució motivada, la continuació del procediment (apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020)

Amb la publicació al BOE núm. 145 de 23 de maig de 2020 del RD 537/2020, de 22 de maig, el còmput de terminis administratius que varen quedar suspesos pel RD 463/2020 es reprèn o es reinicia amb efectes des de l’1 de juny de 2020 igualment s’aixecaran els terminis de prescripció i caducitat de drets i accions amb efectes des del dia 4 de juny.

Als efectes anteriors:

  • En expedients en curs i en noves sol·licituds de llicència o comunicació d’obra, l’interessat haurà de presentar una instància a través de la Seu Electrònica en la qual manifesti la seva conformitat a què la tramitació de l’expedient no quedi suspesa si així ho desitja.
  • A partir del dia 1 de juny de 2020 es reprèn la tramitació d’expedients i el còmput de terminis que varen quedar suspesos, sense que calgui cap tipus de sol·licitud per part de l’interessat.
  • A partir del dia 4 de juny de 2020 s’aixecarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

 

Pel que fa a l’execució de les obres:

 

En el pla de desescalada y reactivació de l’economía, el Ministeri de Sanitat ha dictat una nova ordre (SND/440/2020, de 23 de mayo) que contempla, en la disposición addicional quinta, l’aixecament de les restriccions temporals establertes en determinades obres en edificis existents (ordre SND/340/2020) per  evitar el risc de contagi del coronavirus a persones no relacionades amb dita activitat. No obstant això, en l’execució d’aquestes obres, caldrà garantir les mesures adequades d’higiene i la distancia mínima de seguretat entre persones de dos metres.

 

Les mesures i condicions per garantir la salut dels treballadors i personal de l’obra i evitar la propagació del virus seran d’aplicació en tot tipus d’obra. Amb caràcter vinculant, caldrà donar compliment a les guies d’actuació, protocols, recomanacions i documents elaborats pel Ministeri de Sanitat, ja que és l’autoritat competent, en virtut del Reial Decret 463/2020 pel qual es va declarar l’estat d’alarma, les seves disposicions són d’obligat compliment per a tots els agents i treballadors que intervenen en les obres.

En aquest sentit, abans d’iniciar els treballs, el contractista haurà d’expressar si es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

 

Als efectes anteriors:

  • En qualsevol execució d’obra caldrà aportar declaració responsable del constructor respecte el compliment de les guies d’actuació, protocols, recomanacions i documents elaborats pel Ministeri de Sanitat.
  • Els Estudis de Seguretat i Salut que es redactin a partir d’ara hauran de tenir en compte les afectacions derivades de la protecció enfront la COVID-19.

 

Pel que fa a l’ocupació de via pública per l’execució d’obra:

 

Les sol·licituds d’ocupació de via pública relacionades amb l’execució d’obres portarà implícita la conformitat a què la tramitació de l’expedient no quedi suspesa segons les determinacions de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020.