Data inici de l'avís:  12 / 06 / 2020

Data fi de l'avís:  23 / 06 / 2020

Recordatori de les Bases para la concessió directe de la subvenció per la reactivació del teixit comercial a causa de la pandèmia COVID-19.

A les sol·licituds s’han d’adjuntar els següents documents que acrediten la titularitat i classe d’activitat manifestant els motius pels quals no s’ha pogut desenvolupar la mateixa normalment:

 • Estimació de despeses a les que hagin de fer front el sol·licitant en el temps que dura la situació de pandèmia durant el qual no puguin exercir la seva activitat comercial en condicions normals. Serà necessària acompanyar documentació que pugui justificar aquesta estimació. El conceptes subvencionables podran ser:
 • Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial on es desenvolupa l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornats.
 • Nòmines i assegurances socials (condicionat a que no hi ha hagut cap acomiadament ni sol·licitud d’acolliment a un ERTO a partir de la declaració de l’Estat d’Alarma)
 • Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en situació de COVID-19. No es subvencionaran recàrrecs per demores en el compliment del contracte de préstec ni interessos per saldos deutors.
 • Despeses relacionades amb la digitalització del negoci, com ara, compra de llicències  de Programari i Manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, adquisició d’equipament informàtic (hardware i software), compra d’ordinadors, tauletes, pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatives, sistema VPN i llicències per teletreball, despeses relacionades amb la creació, desenvolupament i manteniment d’espais web, passarel·les de pagament per a comerç electrònic,
 • Campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat d’alarma.
 • Qualsevol acció realitzada a partir del dia 14 de març amb els clients, amb l’objectiu de garantir la liquiditat anticipada i que hagi generat despesa al beneficiari
 • Documentació a presentar en cas de persona física:
 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.
 • Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el de al local de desenvolupament de l’activitat.
 • Resolució / certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la mútua professional corresponent.
 • En cas de tenir treballadors al seu càrrec, Informe de vida laboral de l’Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s’inclogui el nombre de treballadors a data d’1 de març de 2020.
 • Documentació a presentar en cas de persones jurídiques:
 • NIF de la persona jurídica.
 • Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui l’activitat econòmica amb la seva data d’alta, el domicili fiscal i, si escau al local de desenvolupament de l’activitat.
 • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
 • Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.
 • Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora.
 • En cas de tenir treballadors al seu càrrec informe de vida laboral de l’Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s’inclogui el nombre de treballadors a data d’1 de març de 2020.
 • Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:
 • Que l’activitat desenvolupada s’ha vist afectada pel tancament d’establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
 • Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment disposada per l’estat d’alarma no s’ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci en línia telemàtica o telefònica de la persona sol·licitant.
 • Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser microempresa de conformitat amb l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de al 2014.
 • Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
 • Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment dels requisits regulats en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.