Títol (fes clic per ordenar)
3.01.-TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
3.02 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’URBANÍSTICS
3.03.- TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS
3.04.- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCUT, NOM I LOGOTIP DEL MUNICIPI EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
3.05.- TAXA PER ESCOMESA EN EL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.06.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA POLICIA LOCAL, ACOMPANYAMENTS, VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS
3.07.- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA. AIXECAMENTS D’IMMOBILITZACIONS, RETIRADA DE GÈNERE I TRASLLAT I PERMANÈNCIA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL
3.08.- TAXA PER RETIRADA DELS ANIMALS DE LA VIA PÚBLICA I EL MANTENIMENT DELS GOSSOS A LA GOSSERA
3.09.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
3.10.- TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
3.11.- TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
3.12.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
3.13) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
3.14.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
3.15.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.17.- TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC CAL CEGO
3.18.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE L’ESPAI PÚBLIC PER OBERTURA DE RASES I CATES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT