Títol (fes clic per ordenar)
2.01.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
2.02.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2.03 ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
2.04 ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2.05 ORDENANÇA IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
3.01.-TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
3.02 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’URBANÍSTICS
3.03.- TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS
3.04.- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCUT, NOM I LOGOTIP DEL MUNICIPI EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
3.05.- TAXA PER ESCOMESA EN EL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.06.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA POLICIA LOCAL, ACOMPANYAMENTS, VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS
3.07.- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA. AIXECAMENTS D’IMMOBILITZACIONS, RETIRADA DE GÈNERE I TRASLLAT I PERMANÈNCIA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL
3.08.- TAXA PER RETIRADA DELS ANIMALS DE LA VIA PÚBLICA I EL MANTENIMENT DELS GOSSOS A LA GOSSERA
3.09.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
3.10.- TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
3.11.- TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
3.12.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
3.13) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
3.14.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
3.15.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.17.- TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC CAL CEGO
3.18.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE L’ESPAI PÚBLIC PER OBERTURA DE RASES I CATES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
4.01 Preu públic per la prestació del servei de l’Escola Municipal de Formació Dolors Paul
4.02.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
4.03.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES
4.04.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
4.05.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL
4.06.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’EDICIÓ I VENDA DE PUBLICACIONS D’INTERÈS MUNICIPALS
4.07.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.08.- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
4.09.- PREU PÚBLIC PER TREBALLS EXTERNS
4.10.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS LÚDIQUES
4.12. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN
4.13.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESPAI ASSOCIATIU MUNICIPAL
4.14.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT A L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO
4.15.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIO DE TARGETES MULTIFUNCIÓ AL COMPLEX CULTURAL
4.16.- PREU PÚBLIC PEL SUBMINISTRAMENT I ELIMINACIÓ DE SACS I CONTENIDORS DE RUNA QUE PROVINGUI D’OBRES D’ENDERROCAMENT, CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ
4.17.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT
4.18 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA ZONA LÚDICA DEL CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.19 Preu públic pel servei d’activitats de la llar d’infants
4.20 PREU PÚBLIC LLOGUER DE BICICLETES
4.22) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE CASAMENTS PER PART DE L’ALCALDE/SSA I REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
4.23) PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ (SOM)
4.4) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES