Títol (fes clic per ordenar)
1.01.- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
1.02.- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
1.03.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN
1.04.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA CONTENCIÓ DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES PALMERES
1.05.- ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA NETEJA I EL TANCAT DE SOLARS
1.06.- ORDENANÇA REGULADORA DEL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
1.07.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES
1.08.- ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
1.09.- ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
1.10.- ORDENANÇA SOBRE PUBLICITAT
1.11.- ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS
1.13.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE QUIOSCS DESTINATS A LA VENDA DE DIARIS, REVISTES, LLIBRES, BEGUDES I SIMILARS.
1.14.- ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS DEL CASC URBÀ (ZONA 2 – NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE CUNIT)
1.15 ORDENANÇA REGULADORA D’INCENTIUS A EMPRESES AMB ESTABLIMENT PERMANENT A CUNIT
1.16.- ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES
1.17 ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE FOC EN ACTIVITATS RECREATIVES EN EL MUNICIPI DE CUNIT
1.19.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES, APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L’EXTERIOR DELS IMMOBLES.
1.21 ORDENANÇA D’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I LITORAL MUNICIPALS
1.22 ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES EN ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS EN EL TERME MUNICIPAL DE CUNIT
1.23.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ EN UN ENTORN ELECTRÒNIC
2.01.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
2.02.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2.03 ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
2.04 ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2.05 ORDENANÇA IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
3.01.- TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
3.02.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS
3.03.- TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS
3.04.- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCUT, NOM I LOGOTIP DEL MUNICIPI EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
3.05.- TAXA PER ESCOMESA EN EL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.06.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA POLICIA LOCAL, ACOMPANYAMENTS, VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS
3.07.- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA. AIXECAMENTS D’IMMOBILITZACIONS, RETIRADA DE GÈNERE I TRASLLAT I PERMANÈNCIA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL
3.08.- TAXA PER RETIRADA DELS ANIMALS DE LA VIA PÚBLICA I EL MANTENIMENT DELS GOSSOS A LA GOSSERA
3.09.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
3.10.- TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
3.11.- TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
3.12.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
3.13.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
3.14.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
3.15.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.17.- TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC CAL CEGO
3.18.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE L’ESPAI PÚBLIC PER OBERTURA DE RASES I CATES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
4.01.- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ DOLORS PAUL
4.02.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
4.03.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES
4.04.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
4.05.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL
4.06.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’EDICIÓ I VENDA DE PUBLICACIONS D’INTERÈS MUNICIPALS
4.07.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.08.- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
4.09.- PREU PÚBLIC PER TREBALLS EXTERNS
4.10.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS LÚDIQUES
4.11.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DEL CASAL D’AVIS
4.12.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN
4.13.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESPAI ASSOCIATIU MUNICIPAL
4.14.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT A L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO
4.15.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIO DE TARGETES MULTIFUNCIÓ AL COMPLEX CULTURAL
4.16.- PREU PÚBLIC PEL SUBMINISTRAMENT I ELIMINACIÓ DE SACS I CONTENIDORS DE RUNA QUE PROVINGUI D’OBRES D’ENDERROCAMENT, CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ
4.17.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT
4.18 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA ZONA LÚDICA DEL CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.20 PREU PÚBLIC LLOGUER DE BICICLETES
4.30.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES SALES DEL CASAL MUNICIPAL